Kvinnedagen 2023 | Eidsiva )
Kvinnedagen 2023

Kvinnedagen 8. mars er en viktig internasjonal merkedag med fokus på mangfold, inkludering og likestilling. For Eidsiva er dagen en påminnelse på hvor vi står, og løfter frem vårt fokus på et godt arbeidsmiljø med like muligheter for alle. Vi har tatt en prat med noen å våre kvinnelige kollegaer for å høre deres tanker rundt dagens viktige temaer.

Anne S
Anne Sagstuen Nysæther

Hvordan jobber konsernet for å fremme likestilling og mangfold både internt og eksternt i bransjen? 

- I konsernet er det utrolig mange spennende arbeidsområder og rom for flere ulike profesjoner og preferanser. Felles for de ulike arbeidsområdene er at vi har en trygg arbeidsplass hvor arbeidstakerne tas godt vare på og vi fremmer at alle er velkomne uansett hvem man er. Vi har mange og kompetente kollegaer å samarbeide med og fleksible muligheter til å lære nye ting og ta nye utfordringer innenfor konsernet. Ikke minst er de tjenestene vi tilbyr i Eidsiva svært sentrale for samfunnet vårt, noe som gjør jobben vår ekstra meningsfull!

- Når det kommer til å fremme likestilling og mangfold eksternt er det å oppsøke studiesteder og være inne i skolene for å øke kunnskapen om oss og bransjen, svært viktig fremover. I tillegg er det selvfølgelig viktig å være bevisste på å søke mangfold når det er mulig i ansettelser. Jeg har stor tro på at økt mangfold generelt er nyttig for å løse oppgavene vi står overfor på en enda bedre måte og for å gjøre arbeidsmiljøet mer attraktivt for alle.

Ida
Ida Brenna

Hva mener du konsernet kan gjøre for å bidra til mer likestilling? 

- I Eidsiva har bevisstheten økt, vi snakker om det og vi jobber konkret med å bli flinkere på det. Ved å vise en tydelig strategi at vi som arbeidsplass ønsker alle livsfaser velkommen, tror jeg betyr mye. Å komme til en arbeidsplass der man blir møtt med forståelse og det er rom for hverdagen og for å være menneske, det er ganske avgjørende. Jeg er selv småbarnsmor, og å ha en fleksibel hverdag senker stresset og gjør at hverdagen fungerer – både på jobb og på hjemmebane. Uten det, så ville jeg ikke kunne gjort jobben min slik jeg gjør den i dag. Så enkelt og for meg, SÅ viktig!

- Jeg tror likestilling handler om mer enn å bare tenke at vi skal ansette like mange damer som menn. Det handler om at vi må rigge arbeidslivet slik at vi motiverer og støtter våre ansatte i alle faser i livet, og at vi tar ansvar, sånn at man ikke blir hengende etter på lønn BARE fordi man er dame. Vi i Eidsiva må være tydelige på at det er rom for å utvikle seg, rom for å skifte retning, og rom for å være.

Tone
Tone Jørstad

Hvordan jobber konsernet med mangfold og likestilling?

- Mangfold er viktig for oss fordi det bidrar til økt trivsel og engasjement på arbeidsplassen, men ikke minst fordi vi tror at økt mangfold vil kunne bidra til bedre resultater. Det er gjort mange gode tiltak på dette, for eksempel arbeidsplasstrening, markering av Pride og verdensdagen for psykisk helse, men kanskje det viktigste av alt er at alle medarbeidere i konsernet skal oppleve at de er inkludert og akseptert, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, legning, kompetansebakgrunn eller hårfarge.

- I konsernet totalt er kvinneandelen på rundt 22 prosent. Det er for lavt, og det må vi gjøre noe med. Vi jobber aktivt med å vise frem mulighetene og de gode historiene i konsernet, for alle potensielle medarbeidere. Blant annet legger vi til rette for god work-life-balance gjennom fleksibel arbeidstid og mulighet for å jobbe hjemmefra. Fra 2023 har konsernet også en felles KPI om at blant nyrekrutteringer skal minimum 35 % være kvinner. For meg er det en selvfølge at kvinner har like muligheter som menn, og at det er kompetanse som er drivende for utviklingsmuligheter og ikke kjønn.

Anne Mette
Anne Mette Askvig

Hva mener du kan gjøres for å øke andelen kvinner i ledende stillinger i konsernet? 

- Vi opererer i en tradisjonelt mannsdominert bransje, og det er strategisk viktig for oss å øke mangfoldsandelen. I ledende stillinger i Eidsiva har vi en god kjønnsbalanse når man ser på alle ledergruppene i konsernet, og i konsernledelsen er kvinneandelen på 44%.

- Jeg føler vi er gode i Eidsiva på å gi like muligheter uavhengig av kjønn. Jeg tror allikevel at ledere må oppfordre kvinner på en annen måte enn menn til å søke seg til ledende stillinger. Samtidig må vi vise at det er mulig å kombinere spennende lederstillinger med et liv ved siden av. Vi skal være en arbeidsgiver som tilrettelegger gjennom hele livsfasen til våre medarbeidere. Selv har jeg valgt å gå inn i en rolle som CFO samtidig som jeg er alene med to barn annenhver uke. Jeg er utrolig glad for å jobbe i et konsern hvor det ikke setter begrensninger for hvilken rolle man kan gå inn i.   

Anne E
Anne Erdal

Hvorfor er konsernet en attraktiv arbeidsplass for kvinner?

- Jeg opplever at en høy andel av de ansatte hos oss er kvinner, fordelt på samtlige avdelinger, med ulik faglig bakgrunn og erfaringer. Eidsiva sin kultur er for meg basert på et solid menneskesyn og respekt for enkeltindividet, fremfor kjønn. Gjør du en god jobb, så får du også anerkjennelse for det, og min er erfaring er at det er gode utviklingsmuligheter og rom for personlig vekst i Eidsiva.

- Med gode kollegaer rundt en som gir et trygt spillerom for å si sin mening, går også selskapet i riktig retning. Med et større mangfold får vi flere meninger, erfaringer og ben å stå på, og blir sammen bedre rustet for fremtiden. Eidsiva skal speile det mangfoldet i samfunnet som vi tjenesteyter for og med en solid og voksende kvinneandel, gir representasjonen en trygg atmosfære for nye kandidater.