Årsrapport for 2022 er her | Eidsiva )
Årsrapport for 2022 er her

Nå er Eidsivas årsrapport for 2022 offentliggjort.

Årsresultatet er i overensstemmelse med foreløpige tall som har blitt publisert. Eidsivakonsernet leverte et årsresultat på 2 140 millioner kroner. Høye kraftpriser har bidratt til å løfte Eidsivas resultatandel fra Hafslund Eco Vannkraft betydelig. Sammen med lavere kostnader til overliggende nett, og at Eidsiva godskrives en andel av Statkrafts flaskehalsinntekter, utgjør dette hovedårsakene til det gode resultatet. Konsernets fjernvarmevirksomhet leverte i tillegg et rekordresultat for året.

Sammen med årsrapporten legges også bærekraftrapporten, Green Finance Report og rapport i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP-rapport) for 2022. På denne måten blir Eidsivas virksomhet beskrevet fra ulike perspektiver, med bærekraft som en fellesnevner. 

Vi er veldig fornøyd med å kunne presentere årsrapporten til Eidsiva for 2022, som viser et solid årsresultat, sier Anne Mette Askvig, direktør for økonomi og finans i Eidsiva. I tillegg til en betydelig effekt av høye kraftpriser har det vært jobbet veldig godt i alle deler av virksomhetene. Jeg vil også takke alle våre medarbeidere som har bidratt til å lage de omfattende rapportene, og som vil gi interessenter i finansmarkedene god innsikt i vår virksomhet og våre ambisjoner for fremtiden, legger Askvig til.

Anne Mette.png


Årsrapporten
 består av styrets årsberetning og årsregnskap med noter for Eidsiva-konsernet og morselskapet. Årsberetningen er et lovpålagt dokument som oppsummerer året 2022 for Eidsiva. Årsregnskapet utarbeides etter internasjonal regnskapsstandard IFRS, som sikrer Eidsiva tilgang til kapitalmarkedet (børsnoterte obligasjoner). Kommunikasjonsavdelingen koordinerer sammen med Økonomi og finans arbeidet med årsberetningen, mens det er avdeling Konsernregnskap som utarbeider årsregnskapet.


Bærekraftrapporten utgis for tredje gang etter at Eidsiva lanserte sin bærekraftplan i 2020. Rapporten gir et bilde på hvor Eidsiva står i forhold til våre ambisjoner om å være et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern. Bærekraftansvarlig har koordinert dette arbeidet som har pågått bredt i hele konsernet.

 

Green Finance Report utarbeides for å vise Eidsivas långivere og obligasjonseiere at grønne lån og obligasjoner brukes til å finansiere grønn virksomhet, slik det er beskrevet i vårt grønne rammeverk. Avdeling Finans og kontroll har stått for utarbeidelsen her.

 

ARP-rapporten er Eidsivas nye rapport for å ivareta aktivitets og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven. Denne rapporten er ført i pennen av HR-avdelingen i morselskapet.