Finansiell informasjon | Eidsiva
Finansiell informasjon

Om lag 80% av inntektene i Eidsiva Energi kommer fra tariffinntekter fra nettvirksomheten. De 20% øvrige inntektene kommer fra salg av bredbånd/fibertjenester samt salg av fjernvarme. Gjennom 43,5% eierskapet i Norges nest største kraftprodusent Hafslund E-CO Vannkraft mottar Eidsiva Energi utbytte og renter på ansvarlig lån.

En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe benyttes til investeringer til å sikre strømforsyning, fiberutbygging og produksjon av fornybar energi.

Årsrapporter

Kvartalsrapporter

 

Obligasjonslån

Navn
Ticker
ISIN
Opptrekk
Forfall
Rente
Beløp
14/29 4,52%
EIEN11
NO0010704414
26.02.2014
26.02.2029
Fast
500 mkr
15/25 2,98%
EIEN15
NO0010737109
27.05.2015
27.05.2025
Fast
150 mkr
15/30 3,15%
EIEN16
NO0010736580
11.06.2015
11.06.2030
Fast
150 mkr
15/25 3,20%
EIEN19
NO0010751274
06.11.2015
06.11.2025
Fast
150 mkr
17/24 2,65%
EIEN23
NO0010792849
23.05.2017
23.05.2024
Fast
500 mkr
17/23 FRN
EIEN24 ESG
NO0010806862
05.10.2017
05.10.2023
Flyt
750 mkr
19/29 2,54 %
 EIEN29 ESG
NO0010866627
22.10.2019
22.10.2029
Fast
1 000 mkr
19/26 2,40 %
 EIEN28 ESG
NO0010866619
22.10.2019
22.10.2026
Fast
500 mkr
20/27 FRN
EIEN30
NO0010874472
12.02.2020
12.02.2027
Flyt
1 000 mkr
20/27 2,33 %
EIEN31
NO0010874480
12.02.2020
12.08.2027
Fast
800 mkr
20/30 2,50 %
EIEN32
NO0010874498
12.02.2020
12.02.2030
Fast
300 mkr
20/25 FRN
EIEN33 ESG
NO0010894637
02.10.2020
02.10.2025
Flyt
900 mkr
20/30 1,82 %
EIEN34 ESG
NO0010894645
02.10.2020
02.10.2030
Fast
1 000 mkr
21/28 FRN
EIEN35 ESG
NO0011002610
26.05.2021
26.05.2028
Flyt
600 mkr
21/31 2,375%
EIEN36 ESG
NO0011002628
27.05.2021
27.05.2031
Fast
600 mkr
22/26 2,347%
EIEN37 ESG
NO0011204273
20.01.2022
20.04.2026
Flyt
500 Mkr
22/26 FRN
EIEN38 ESG
NO0011204281
20.01.2022
20.04.2026
Fast
500 Mkr
22/32 2,75%
EIEN39 ESG
NO0011204299
20.01.2022
20.01.2032
Fast
1 000 Mkr

SUM

         

10 900 mkr

 

Prospekter

Oversikt over prospekter.

Signert tillegg til grunnprospekt 1.12.2021
Grunnprospekt 2021
Registreringsdokument - 16.12.2019
Tillegg Registreringsdokument - 22.10.2020

 

Låneforfall 

Per 30. mai 2022

 Forfallsstruktur

Eidsiva Energi AS inngikk den 30 september en ny trekkfasilitet på NOK 2,500,000,000 med DNB Bank ASA, Handelsbanken Norwegian branch of Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB filial Norge, Skandinaviska Enskilda Banken (publ) og Sparebank 1 Østlandet. Betingelsene i trekkfasiliteten er i juni 2022 knyttet mot bærekraftsmål. Trekkfasiliteten har to transjer med varighet til 29. september 2025 (med 1-års forlengelsesopsjon) og til 29. september 2026.

Eidsiva Energi AS har i tillegg inngått to bilaterale trekkfasiliteter på til sammen NOK 1,000,000 i juni 2022. Fasilitetene utløper 31. oktober 2024 (med 1-års forlengelsesopsjon).

Det er i øyeblikket et trekk på fasilitetene med 510 millioner kroner.

Kakediagram over grønne obligasjoner, ordinære obligasjoner, kredittfasilitet, banklån og Nordic Investment Bank

 

EU Taksonomi

Taksonomi - Eidsiva 30.6.2022

Cicero Report: Eidsiva and EU Taxonomy criteria and alignment (Appendix 2) page 18-45

 

Green Finance Framework

Grønt rammeverk (PDF)

Green Finance Frameworks:

 

Second Opinions on Green Finance Frameworks: 


Green Finance Reports:

 

Finanspolicy

 

Rating

Ratingrapport fra Scope Ratings AG 24. februar 2022
Ratingrapport fra Scope Ratings AG 23. mars 2021
Ratingrapport fra Scope Ratings AG 24. mars 2020

Ratingrapport fra Scope Ratings AG 3. juli 2019

Rating Announcement March 2019
Rating news november 2018
Rating news desember 2017

 

Eierpresentasjoner

Investorpresentasjoner:

 

Børsmeldinger

Se børsmeldinger her

Klausuler

Alle låneavtaler inneholder enkelte begrensninger om overdragelse av virksomheter, endring av virksomhetens art (fusjon, fisjon, reorganisering) dersom slike disposisjoner enkeltvis eller samlet vesentlig svekker Eidsivas evne til å oppfylle låneavtalene.

Alle låneavtaler har i tillegg krav om likebehandling («pari passu») med samtlige av Eidsivas øvrige usikrede forpliktelser. Det er begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul) i alle låneavtaler med følgende formulering:

Utsteder skal ikke, og skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper vil, garantere, i noen skadesløsholdelse for eller stille noen sikkerhet over sine eller datterselskapenes eiendeler som sikkerhet for finansielle forpliktelser som overstiger NOK 300,000,000, bortsett fra:

(i) i forhold til transaksjoner som involverer salg eller kjøp av verdipapirer, vanlig sikkerhet for slikt salg eller kjøp;

(ii) vanlig sikkerhet (salgspant) i forhold til kjøp av varer eller tjenester med utsatt betaling; og

(iii) sikkerhet over eiendelene til ethvert selskap som erverves av eller fusjoneres med et selskap i Utsteders konsern, forutsatt at slik sikkerhet ikke ble etablert i forbindelse med ervervet eller fusjonen og at de sikrede forpliktelsene ikke økes.

b) Utsteder skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper pådrar seg finansielle forpliktelser (bortsett fra konserninterne finansielle forpliktelser, garantier og skadesløsholdelser relater til finansielle forpliktelser tilhørende andre selskaper i Utsteders konsern) som, når disse blir lagt sammen med enhver finansielle forpliktelse pådratt av Utsteder eller noen av Utsteders datterselskaper og som er sikret i samsvar med det som er tillatt under a) ovenfor, overstiger NOK 300 000 000 samlet.

Banklånavtalene har i tillegg som hovedregel krav til 2/3 offentlig eierskap i tillegg til krav til verdijustert egenkapital på minst 35%.

 

Finansiell kalender for Eidsiva Energi AS

 

REGNSKAPSÅR 2022

Rapport første kvartal: 11. mai 2022
Halvårsrapport: 23. august 2022
Rapport tredje kvartal: 25. oktober 2022
Rapport fjerde kvartal: 21. februar 2023
Årsrapport: 14. april 2023

REGNSKAPSÅR 2023

Halvårsrapport: 24. august 2023
Rapport første kvartal: 10. mai 2023
Rapport tredje kvartal: 25. oktober 2023

 

 

Eidsiva Pensjonskasse

 

Kontaktpersoner