Sørger for at samfunnet og du er på | Eidsiva
Finansiell informasjon

Om lag 80% av inntektene i Eidsiva Energi kommer fra tariffinntekter fra nettvirksomheten. De 20% øvrige inntektene kommer fra salg av bredbånd/fibertjenester samt salg av fjernvarme. Gjennom 42,8% eierskapet i Norges nest største kraftprodusent Hafslund E-CO Vannkraft mottar Eidsiva Energi utbytte og renter på ansvarlig lån.

En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe brukes til investeringer i produksjon av fornybar energi og sikrere strømforsyning til kundene.

Årsrapporter

 

Kvartalsrapporter

 

Obligasjonslån

Navn Ticker ISIN Opptrekk Forfall Rente Beløp
             
Eidsiva Energi AS 14/29 4,52% EIEN11 NO0010704414 26.02.2014 26.02.2029 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 15/22 2,60% EIEN14 NO0010736572 27.05.2015 27.05.2022 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 15/25 2,98% EIEN15 NO0010737109 27.05.2015 27.05.2025 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 15/30 3,15% EIEN16 NO0010736580 11.06.2015 11.06.2030 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 15/25 3,20% EIEN19 NO0010751274 06.11.2015 06.11.2025 Fast 150 mkr
Eidsiva Energi AS 17/24 2,65% EIEN23 NO0010792849 23.05.2017 23.05.2024 Fast 500 mkr
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN EIEN24G NO0010806862 05.10.2017 05.10.2023 Flyt 750 mkr
Eidsiva Energi 19/29 2,54 %  EIEN29G  NO0010866627  22.10.2019  22.10.2029  Fast 1 000 mkr
Eidsiva Energi 19/26 2,40 %  EIEN28G  NO0010866619  22.10.2019  22.10.2026  Fast 500 mkr
Eidsiva Energi 20/27 FRN
EIEN30 NO0010874472 12.02.2020 12.02.2027 Flyt 1 000 mkr
Eidsiva Energi 20/27 2,33 % EIEN31 NO0010874480 12.02.2020 12.08.2027 Fast 800 mkr
Eidsiva Energi 20/30 2,50 % EIEN32 NO0010874498 12.02.2020 12.02.2030 Fast 300 mkr
 Eidsiva Energi 20/25 FRN  EIEN33G  NO0010894637  02.10.2020  02.10.2025  Flyt

900 mkr

 Eidsiva Energi 20/30 1,82 %  EIEN34G  NO0010894645  02.10.2020  02.10.2030

Fast

1 000 mkr

Eidsiva Energi 21/28 FRN   NO0011002610 26.05.2021 26.05.2028 Flyt 600 mkr
Eidsiva Energi 21/31 2,375%   NO0011002628 27.05.2021 27.05.2031 Fast 600 mkr
             
             
SUM           9 400 mkr

 

Prospekter

Oversikt over prospekter.

Grunnprospekt 2021
Registreringsdokument - 16.12.2019
Tillegg Registreringsdokument - 22.10.2020

 

Låneforfall 

Per 9.9.2021

 

 

Eidsiva Energi har to trekkfasiliteter med et samlet beløp på 2.000 millioner kroner som utløper i februar 2022. Trekkfasilitetene er ubenyttet.

 

Green Finance Framework

Grønt rammeverk (PDF)

Finanspolicy

 

Rating

Ratingrapport fra Scope Ratings AG 23. mars 2021
Ratingrapport fra Scope Ratings AG 24. mars 2020

Ratingrapport fra Scope Ratings AG 3. juli 2019

Rating Announcment March 2019
Rating news november 2018
Rating news desember 2017

 

Presentasjoner

Halvårspresentasjon Eidsiva Energi 2021

Kvartalspresentasjon Eidsiva Energi Q1 2021

Kvartalspresentasjon Eidsiva Energi Q4 2020

 

Investor:

Green Bond Investor Presentation May 2021

Investorpresentasjon september 2020

Investorpresentasjon januar 2020

Investorpresentasjon august 2019

 

Børsmeldinger

Se børsmeldinger her

 

Klausuler

Alle låneavtaler inneholder enkelte begrensninger om overdragelse av virksomheter, endring av virksomhetens art (fusjon, fisjon, reorganisering) dersom slike disposisjoner enkeltvis eller samlet vesentlig svekker Eidsivas evne til å oppfylle låneavtalene.

Alle låneavtaler har i tillegg krav om likebehandling («pari passu») med samtlige av Eidsivas øvrige usikrede forpliktelser. Det er begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul) i alle låneavtaler med følgende formulering:

Utsteder skal ikke, og skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper vil, garantere, i noen skadesløsholdelse for eller stille noen sikkerhet over sine eller datterselskapenes eiendeler som sikkerhet for finansielle forpliktelser som overstiger NOK 300,000,000, bortsett fra:

(i) i forhold til transaksjoner som involverer salg eller kjøp av verdipapirer, vanlig sikkerhet for slikt salg eller kjøp;

(ii) vanlig sikkerhet (salgspant) i forhold til kjøp av varer eller tjenester med utsatt betaling; og

(iii) sikkerhet over eiendelene til ethvert selskap som erverves av eller fusjoneres med et selskap i Utsteders konsern, forutsatt at slik sikkerhet ikke ble etablert i forbindelse med ervervet eller fusjonen og at de sikrede forpliktelsene ikke økes.

b) Utsteder skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper pådrar seg finansielle forpliktelser (bortsett fra konserninterne finansielle forpliktelser, garantier og skadesløsholdelser relater til finansielle forpliktelser tilhørende andre selskaper i Utsteders konsern) som, når disse blir lagt sammen med enhver finansielle forpliktelse pådratt av Utsteder eller noen av Utsteders datterselskaper og som er sikret i samsvar med det som er tillatt under a) ovenfor, overstiger NOK 300 000 000 samlet.

Banklånavtalene har i tillegg som hovedregel krav til 2/3 offentlig eierskap i tillegg til krav til verdijustert egenkapital på minst 35%.

 

Finansiell kalender for Eidsiva Energi AS

REGNSKAPSÅR 2020

16.02.2021 - Kvartalsrapport - Q4

REGNSKAPSÅR 2021

Årsrapport 2020: 9. april 2021
Rapport per første kvartal 2021: 6. mai 2021
Rapport per første halvår 2021: 8. juli 2021
Rapport per tredje kvartal 2021: 27. oktober 2021

 

Eidsiva Pensjonskasse

 

Kontaktpersoner