Informasjon til naboer av Eidsiva Bioenergis varmesentral på Nordre Ål, Lillehammer

Informasjon i samsvar med offentlig regelverk etter Storulykkeforskriften

Kjemikalier ved Nordre Ål varmesentral som er omfattet av storulykkeforskriften

  • Eidsiva Bioenergi har lagret LPG (Liquified Petroleum Gas – flytende petroleumsgass) av en slik mengde at storulykkeforskriften er gjeldende. LPG’en er lagret i en nedgravd tank på gamle Norturas tomt sør for varmesentralen. Gassen lagres flytende i tanken. Gassen transporteres i rør til varmesentralen der den fordampes til gassfase. Gassen benyttes til fyring i to gasskjeler. Den benyttes som reserve og er derfor ikke i daglig bruk.
  • Tanken blir fylt fra tankbil ved behov. Ca 5 fyllinger pr år.
  • En antent lekkasje fra gasstanken, fra rørledninger eller fra fordamper er mulige hendelser. Det er gjort risikovurderinger og forebyggende tiltak samt at anlegget vedlikeholdes og driftes på en måte som gjør at mulighetene for en slik storulykke er svært liten.

Sikkerhetstiltak

Anlegget er svært godt vedlikeholdt og blir regelmessig fulgt opp. Det er høy teknisk sikkerhet på anlegget. Tanken der den størst energimengden er lagret ligger isolert og er svært godt tilrettelagt for sikker fylling fra tankbil.

Eidsiva Bioenergi sin beredskapsorganisasjon er dimensjonert for og trent for å håndtere mulige farer.

Hvis hendelse oppstår

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor selskapets område vil Eidsiva ha mulighet til å nytte offentlige varslingssystem med SMS varsling.

Avgjørelser for hva som skal gjøres ved større brann/eksplosjon vil bli tatt av brannvesen og politi.