HMS håndbok | Eidsiva )
HMS håndbok

Denne HMS-håndboken er for ansatte i Eidsiva, innleide og leverandører.

I Eidsiva skal sikkerheten til våre medarbeidere alltid komme først, og HMS-arbeidet skal være en integrert del av det daglige arbeidet. Eidsiva skal ha et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø – alle skal trives på jobb og komme trygt hjem. Vår visjon er null arbeidsrelatert sykefravær, null skader, og null ulykker eller tap. For å nå målet om at alle skal trygt hjem, må vi huske på at vi alltid har tid til å gjøre arbeidet sikkert. Ingen jobb er så viktig at den må gjennomføres med fare for liv og helse 
 
Jeg vil understreke viktigheten av å planlegge arbeidet skikkelig, at vi gjennomfører risikovurderinger, og sørger for å etablere tiltak som reduserer risikoen til et akseptabelt nivå før vi starter jobben.   
 
Vi er sammen om sikkerheten. Derfor må alle engasjere seg på de arenaene de blir involvert. Det handler om at alle har en sikker adferd, og at vi bryr oss om egen og andres sikkerhet og velvære. I Eidsiva snur vi ikke ryggen til farlige forhold. Bry deg – si ifra! 
 
I Eidsiva har vi etablert ti livreddende regler for å gjenkjenne situasjoner med høy risiko, slik at du kan gjøre nødvendige tiltak før du fortsetter arbeidet. Vis ansvarlighet ved å etterleve reglene og det øvrige HMS-regelverket i Eidsiva. Vis at du bryr deg om hvordan dine valg påvirker deg selv, dine kollegaer og dine nærmeste.  
 
Sammen skaper vi en sikker og trygg arbeidsplass.  

Øistein Andresen  
Konsernsjef 

 

Alle skal trygt hjem

I Eidsiva skal ingen påføres helsemessige skader eller utsettes for unødige farer som følge av konsernets virksomhet. I Eidsiva mener vi at alle ulykker og skader kan unngås med forebyggende arbeid. Dette er Eidsivas nullvisjon for ulykker og skader.

Vi er sammen på våre bygg og anlegg, og derfor helt avhengig av at innleide og leverandører kjenner til og følger det samme HMS-regelverket som ansatte i Eidsiva.  
 
Denne HMS-håndboken beskriver hva som er viktig for å skape en sikker og trygg arbeidsplass.

 

Vårt arbeidsmiljø - mitt og ditt ansvar

Å arbeide for Eidsiva innebærer mange forpliktelser og på HMS-området har du et særskilt ansvar for følgende:

 • Kjenne og følge gjeldende HMS-krav og instrukser.  
 • Bry deg - ikke snu ryggen til farlige forhold! 
 • Bruke korrekt sikkerhets- og verneutstyr.  
 • Planlegge arbeidet skikkelig og start arbeid kun når risikoen er akseptabel.  
 • Ta deg tid til å utføre alt arbeid på en sikker måte – stopp og tenk hvis forutsetningene endrer seg. 
 • Sørge for en ryddig arbeidsplass.  
 • Bidra aktivt til et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte om et godt arbeidsmiljø.
 • Vit hva du skal gjøre i en nødsituasjon.  
 • Bidra til læring ved å rapportere uønskede hendelser.
 • Bidra aktivt til, og promotere en god HMS-kultur basert på Eidsiva sine verdier.
 • Meld ifra hvis du blir skadet eller syk.

 

Adgang og opphold på Eidsivas anlegg

Det stilles følgende krav til deg og alle våre leverandører for å kunne arbeide og oppholde seg sikkert på Eidsivas anlegg:

Sikkerhetsintroduksjon til anleggsplassen

Før du kan starte arbeidet må du gjennom en sikkerhetsintroduksjon for å gjøre deg kjent med krav, planer og retningslinjer for HMS. Du skal kjenne til risikoersikkerhetstiltak og andre forhold på anleggsplassen. Dette får du vanligvis i et oppstartsmøte eller ved mottakelsen. 

Gyldig adgangstillatelse til høyspenningsanlegg

Det kreves adgangstillatelse (sikkerhetskort) for alle som skal ha selvstendig adgang til høyspenningsanlegg. Personer som ikke har selvstendig adgang, må ha godkjent midlertidig adgangstillatelse med ledsager. 

Gyldig HMS-kort for bygg- og anlegg

Alle som arbeider med bygg- og anlegg skal ha et gyldig HMS-kort. Bevis på at HMS-kort er under bestilling kan aksepteres. 

HMS-kort

Dokumentasjon og aktuelle sertifikater

Maskiner, verktøy og utstyr skal være CE-merket og kontrollert. Dokumentasjon på godkjente maskiner og utstyr, og periodisk kontroll, skal være tilgjengelig på anleggsstedet.

Dokumentert og sertifisert opplæring

Riktig opplæring bidrar til at vi unngår ulykker, skader og sykdom. Det er tre ulike nivåer av krav til opplæring: 

1. Dokumentert opplæring - sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk gitt at arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

2. Sertifisert sikkerhetsopplæring - opplæring for visse typer arbeidsutstyr gitt av sertifisert personell.

3. Utstyrsspesifikk opplæring - opplæring av det spesifikke arbeidsutstyret som skal brukes gitt av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

For dokumentert, sertifisert og utstyrsspesifikk opplæring skal det til enhver tid kunne fremlegges dokumentasjon på anleggsstedet.

 

Viktig informasjon på anlegget

Alle som arbeider eller besøker Eidsivas anlegg får informasjon ved ankomst om lokale forhold og farer, samt rutiner og tiltak for å redusere risiko. Besøkende som ikke er ansatt i Eidsiva, og/eller ikke er en del av arbeidet som pågår, skal alltid følges av en medarbeider som er kjent.

Viktig informasjon ved ankomst er hvordan vi skal ferdes på anlegget, og hva vi skal gjøre hvis ulykke/brann inntreffer. 
 
Det er varslings- og beredskapsplaner for hvert anlegg. I tillegg er det overordnede varslingsplaner som gjelder for hele organisasjonen. Disse planene beskriver hvordan du gjennomfører varsling og håndtering av uønskede hendelser. 
 
I forkant av arbeid skal du alltid få en sikkerhetsintroduksjonDette får du vanligvis ved gjennomgang i et oppstartsmøte eller tilsvarende. I prosjekter skal alle ha en gjennomgang av prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) før igangsetting av arbeid. 
 
Det er viktig at leverandører etterlever regler og planer gjeldende for prosjektet/anlegget i tillegg til internkontrollsystemet/HMS-planen i eget selskap.

 

Personlig verneutstyr

Som ansatt eller innleid skal du alltid ha på deg: 

 • Flammehemmende langermet ytterbekledning 
  (lang bukse og jakke/genser med lange ermer).
   
 • Buksejakke/genser eller kjeledress med synbarhet klasse 3
  (sommer/vinter)
  . 
 • Innerbekledning skal være flammehemmende for operativt personell. 
 • Vernesko sommer/vinter. Vernesko skal ha fast hælkappe. 
 • Godkjent hjelm.  

Besøkende skal som minimum være utstyrt med: 

 • Vernesko (skal ha fast hælkappe). 
 • Godkjent hjelm. 
 • Synlighetsjakke eller -vest med synlighetsklasse 2.  

Ved enkelte arbeidsoperasjoner kreves det verneutstyr utover normal arbeidsbekledning, slik som øyevern, hansker, hørselvern etc. I tillegg skal lommelykt/hjelmlykt være tilgjengelig ved opphold i kraftverk. 

Verneutstyr som benyttes skal være godkjent for formålet, og alltid benyttes ved opphold på arbeidsplasser der hvor arbeid pågår, der det er risiko for skade på liv og helse eller der det er beskrevet i instruks.  

Firmanavn eller annet tegn på tilhørighet skal være synlig.  

Avvik fra gjeldende krav skal dokumenteres i risikovurdering og/eller instruks/arbeidsbeskrivelse

 

Hvem møter du hos Eidsiva?

Prosjekt: Byggherre

Prosjektleder: Har overordnet ansvar for sikkerheten i prosjektene sine. Er ansvarlig for at prosjektets målsetninger blir nådd.

Arbeidsleder/leder for byggeplass/byggeleder: Har det operative ansvaret for drift av byggeplassen, og kontroll over utførelse. 

Koordinator utførende (KU): Koordinerer i henhold til byggherreforskriftens krav i utførelsesfasen. 

Drift: Anleggseier

Kraftverksleder/ områdeleder/ driftsleder: Øverste leder på anlegget. 

Leder for kobling (LFK): Utpekt person som har ansvaret for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegget utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Leder for sikkerhet (LFS): Utpekt person som har ansvaret for elsikkerheten før og under arbeid på, eller nær ved, høyspenningsanlegg.  

Ansvarlig for arbeid (AFA): Har det fulle stedlige ansvaret for en sikker gjennomføring av arbeid på lavspenningsanlegg. 

Representant for hovedbedrift

I prosjekter og ved gjennomføring av driftsoppgaver skal alle virksomheter ha eget system for HMS. Når flere virksomheter arbeider samtidig på felles arealer, og når de brukes felles ressurser eller utstyr skal det være en hovedbedrift som samordner arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen. Hvem som har rollen hovedbedrift skal være kjent for alle involverte virksomheter. I de tilfellene hvor Eidsiva er byggherre, men ikke er hovedbedrift, må en av de øvrige virksomhetene påta seg rollen som hovedbedrift. Det er opp til virksomhetene på arbeidsplassen å bli enige om hvem som skal være hovedbedrift.

 

Ryddighet, ytre miljø og håndtering av kjemikalier

Alle som arbeider for Eidsiva skal være til minst mulig belastning for omgivelsene. Du må derfor minimere rot, støy, støv og rystelser. Du er Eidsivas ansikt utad – ta derfor hensyn til miljøet rundt deg.

Orden og renhold

En ryddig og ren arbeidsplass legger til rette for sikkert og effektivt arbeid. Rømningsveier skal ikke blokkeres av verktøy eller annet utstyr. Du har et ansvar for å holde arbeidsplassen din ren og ryddig, enten det er på kontor eller på bygge- og anleggsplassen.

Sikre arbeidsplassen

Hver arbeidsgiver er ansvarlig for å sikre eget anlegg/arbeidsplass. Ved behov skal det settes opp sperringer rundt området der arbeidet foregår. Eidsiva har det overordnede ansvaret som byggherre og må påse at dette blir etterlevd. 

Ytre miljø – forurensing og kjemikalier

Eidsiva skal forebygge forurensing og verne miljøet. Hver enkelt har ansvar for å medvirke i miljøarbeidet. 

 • Avfallshåndteringen må planlegges slik at miljøbelastning minimeres
 • Det skal etableres tiltak for å forhindre utilsiktet utslipp til luft, vann og jord
 • Det skal planlegges for at støyplager fra vår virksomhet begrenses ved bruk av moderne metoder og maskiner, og ved å planlegge arbeidet slik at støyende aktiviteter i størst mulig grad kan gjennomføres på dagtid.
 • Ved risiko for høy konsentrasjon av støv i luften skal det etableres tiltak for å unngå eller redusere støvplager.
 • Hvis det er mistanke om funn av kulturminner eller rødlistede planter, organismer eller dyr skal pågående arbeid stanses og relevant myndighet varsles.

Kjemiske stoffer kan utgjøre en fare for mennesker og miljø dersom de ikke behandles på riktig måte. Kjemikaliene du jobber med må håndteres på korrekt.

 • Det skal finnes godkjente datablad for alle kjemikalier som benyttes.  
 • Du må vite hvilket verneutstyr som er tilgjengelig og skal brukes, og hva du gjør ved uønsket personlig eksponering eller søl av kjemikalier. 
 • Du skal vite hvordan avfallet håndteres og hvordan kjemikaliene oppbevares. 

Informasjon om riktig håndtering finner du i sikkerhetsdatabladet som ligger i stoffkartoteket. Gjør deg kjent med sikkerhetsdatabladet og hvordan du finner det. Eidsiva har valgt EcoOnline som stoffkartotek. Det har informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikalier.

 

 

Før oppstart av arbeid

Før oppstart av arbeid skal du sørge for at forutsetningene for å kunne gjøre en sikker og effektiv jobb er på plass.  Dette gjøres med tiltakene Ta 2, SJA og Ta 1. Det første som skal gjøres er å ta en stopp for å tenke gjennom arbeidet som skal gjøres – Ta 2. Sikker jobbanalyse (SJA) skal gjennomføres ved arbeid som krever særskilt aktsomhet. Rett i forkant av arbeidet skal det gjennomføres en visuell sjekk - Ta 1.  Ansatte i Eidsiva dokumenterer Ta 2 og SJA i HMS-forbedringssystemet EQS.


Ta 2
 

Ta 2 er en stopp for å tenke gjennom to viktige spørsmål før utførelse av arbeid utover enkle rutinemessige oppgaver. Målet er å "nullstille" før oppstart. Spørsmålene som skal besvares er: 

 • Kjenner alle involverte sine arbeidsoppgaver og er klare for jobben? 
 • Er arbeidsstedet ryddig, og er maskiner og utstyr godkjent og klart til bruk?

Hvis man avdekker risikoforhold skal strakstiltak gjennomføres   

Sikker jobbanalyse (SJA) 

Sikker jobbanalyse er en systematisk gjennomgang og vurdering av farlige forhold i forkant av aktiviteter der det kan oppstå farlige situasjoner, og for å gjennomføre risikoreduserende tiltak. 

SJA skal gjennomføres hvis det foreligger, eller kan oppstå farer, og der disse farene ikke er tilstrekkelig kontrollert gjennom gjeldende arbeidsbeskrivelser og planer. SJA skal også gjennomføres ved usikkerhet eller tvil om risikoforhold, eller om en i arbeidslaget ønsker det. 

SJA skal også benyttes hvis slike farer avdekkes underveis i aktiviteten, eller om det er særskilt krav om bruk av SJA i forskrift eller arbeidsbeskrivelse. SJA er også et verktøy for å sikre at tiltak som tidligere er avtalt, faktisk blir gjennomført.  

 
SJA gjennomføres som et møte der alle som er en del av arbeidsoppgaven deltar. 

Ta 1 

Rett i forkant av arbeidet skal det gjennomføres en visuell sjekk for å sjekke at alt er klart - ta ett minutt. Her er det ikke krav om dokumentasjon, men sjekken skal blant annet inneholde kameratsjekk, at sikkerhetstiltakene er etablert, og at personlig verneutstyr er klart for bruk. Husk også å ta ett minutt for sjekk av status underveis og en sjekk av sikkerhetsmessige forhold etter avslutning av arbeidet. 

 

Livreddende regler

I Eidsiva har vi ti livreddende regler som skal hjelpe deg til å gjenkjenne situasjoner med høy risiko, slik at du kan gjøre nødvendige tiltak før du fortsetter arbeidet.

 • Reglene er opprettet som en huskeliste for å hindre at vi utsettes for situasjoner som har potensiale til å ta liv dersom noe skulle gå galt.  
 • Reglene er basert på gjeldende krav i lover og forskrifter.  

Eidsiva forventer at de livreddende reglene, og hva de innebærer, er godt kjent og følges av alle ansatte, innleide og leverandører som jobber for Eidsiva. 

 

1. Jeg bryr meg om egen og andres sikkerhet og velvære.

Jeg viser omtanke ved å:

 • Ta ansvar for at jeg og min kollega/kolleger etterlever de livreddende reglene.
 • Si ifra til vedkommende dersom jeg observerer regelbrudd.
 • Takker dersom noen gjør meg oppmerksom på regelbrudd.

2. Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte, håndfritt utstyr og kjører etter forholdene.

Som trafikant er det viktig å vise oss som gode sjåfører. Vi skal ta hensyn til sikkerhet i bil, og opptre etter veitrafikkloven. Det er også viktig å gjøre seg kjent med bilen og kontrollere at den er i forsvarlig stand før du kjører.

Alle ansatte, som ferdes i trafikken på vegne av Eidsiva skal være gode forbilder og på den måten bidra til økt trafikksikkerheten for seg selv og andre.

Bestemmelsene i vegtrafikkloven skal alltid etterleves!

3. Jeg er alltid rusfri på arbeid.

Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt på arbeidsplassen. Det er selvsagt forbudt å møte på arbeid under påvirkning av slike stoffer. Forseelser av denne art medfører øyeblikkelig bortvisning fra arbeidsplassen.

Dersom du eller noen andre sliter med rusproblemer, skal det tas grep ved at du melder ifra, eller andre kolleger gjør det på en respektfull måte. Det er viktig å vise omtanke for den det gjelder og kolleger. 

Vær bevisst på, og ta hensyn til, din tilstand og dagsform med hensyn til din egen og kollegers sikkerhet (ved for eksempel bruk av medisiner, når du er syk, trett, stresset osv.).

Ser du noen som er, eller du mistenker at de er, påvirket av rusmidler, eller sliter på andre måter, kan/skal dette meldes til enten nærmeste leder, verneombud eller Eidsivas AKAN-kontakt. 

4. Jeg er alltid sikret ved arbeid over to meters høyde.

Bruk alltid godkjent personlig fallsikring og sikkert festepunkt ved arbeid over to meter (målt fra skosålen og ned). Sørg først for deg selv, deretter andre du jobber med. Ved arbeid over to meter uten kollektive fallsikringsanordninger, er det krav til bruk av  avstandsbegrensning eller fallsikringsutstyr. 

5. Jeg bruker alltid påkrevd verneutstyr og riktig verktøy for arbeidet.

Alltid benytt påkrevd utstyr til jobben. Påse at alt er i forsvarlig stand. Husk alltid å sjekke hva du trenger. Noe arbeid kan kreve ekstra utstyr. Det er viktig å gjøre seg kjent med Eidsivas og/eller arbeidsgivers instruks for korrekt bekledning. 

6. Jeg forsikrer meg alltid om at energikilder er påviste, kontrollerte, frakoblet og sikret mot innkobling.

Store energier kan føre til alvorlige skader dersom de ikke håndteres på korrekt måte. Det er derfor svært viktig at dette sjekkes. 

7. Jeg forsikrer meg alltid om at det er synlig avsperring, eller avskjerming, ved arbeid nær anlegg med risiko for kontakt med stor energi.

Sørg for tydelig avsperring/merking av arbeidsområdet. Merking er ikke et krav, men et godt tiltak for synliggjøring. Respekter sperringer. De er der for en grunn! Aldri fjern eller flytt sperringer du ikke er ansvarlig for. Sperringer skal fjernes etter at arbeidet er avsluttet og risikoen er akseptabel, og det er den ansvarlige for disse som sørger for at dette blir gjort.

8. Jeg forsikrer meg alltid om at det er etablert tiltak som forhindrer at utstyr eller personell kommer innenfor fastsatt risikoavstand.

Nettselskapet skal varsles på forhånd for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak hvis du arbeider nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer. Avtalen gir nærmeste tillatte posisjon for mennesker, materiell, utstyr og maskiner, og eventuelt andre tiltak på arbeidsstedet. 

9. Jeg overholder alltid maskiners sikkerhetssone.

Alle maskiner har blindsoner. Jo større maskinene er, jo større er blindsonen. Sørg for at du alltid oppholder deg utenfor blindsonene.

Gjør deg synlig og søk øyekontakt med maskinfører. Overhold alltid, og gjør deg kjent med, de sikkerhetsavstander som er satt opp. 

Dersom det utføres arbeid der du må oppholde deg innenfor sikkerhetssonen, skal dette alltid avklares med maskinfører på forhånd.

10. Jeg går aldri under hengende last.

Vær alltid oppmerksom på at det kan falle utstyr fra høyder når det foregår løfteoperasjoner. Hold avstand og respekter avsperringer. Vær synlig for de som foretar løfteoperasjoner. 

Sikkerhetssonen skal som minimum dekke kranens arbeidsområde. I tillegg avhenger sikkerhetssonen av høyde og størrelse på lasten. Jo høyere og større den er, desto større skal sikkerhetssonen være.

 

Bry deg - si fra!

Dersom du observerer regelbrudd og/eller farlig arbeid som kan sette liv og helse i fare, må du si klart ifra at de utsetter seg selv eller andre for uakseptabel risiko.

I Eidsiva snur vi ikke ryggen til farlige forhold eller brudd på HMS-regler. Arbeid med uakseptabel risiko stanses og blir ikke startet opp igjen før tiltak er gjennomført og risikoen er vurdert som akseptabel.   

Dersom arbeidet stanses av verneombudet, kan det ikke bli gjenopptatt før verneombud og arbeidsgiver er enige om at det er forsvarlig å fortsette.

 

Uønskede hendelser – varsling, rapportering og læring

Sikkerhetsarbeidet skal kjennetegnes av åpenhet og tillit. Din kunnskap og erfaring om farlige forhold gir oss læring om farlige forhold og forebyggende tiltak. Ved å varsle og rapportere bidrar du til læring og økt trygghet på arbeidsplassen.

Alle uønskede hendelser rapporteres til nærmeste leder.

Varsling og rapportering av uønskede hendelser skal følge følgende prinsipper:

Dødsulykke og ulykke som resulterer i mobilisering av eksterne beredskapsressurser (nødetatene) skal umiddelbart varsles i henhold til Eidsivas beredskapssystem/prosjektets varslingsplan. 

Skader som fører til fravær, medisinsk behandling eller omplassering og nestenulykker med høyt skadepotensiale skal umiddelbart varsles til nærmeste leder i prosjektet eller drift. Nærmeste leder er ansvarlig for at egen linjeledelse, HMS-fagansvarlig og sikkerhetssjef varsles. 

Alle fraværsskader eller skader som blir behandlet av lege, og nestenulykker med høyt skadepotensiale, skal varsles til egen linjeledelse innen en time. Dette gjelder også for skader hos leverandører som arbeider for Eidsiva. Hendelsen skal registreres i HMS-forbedringssystemet (EQS) umiddelbart, og senest i løpet av påfølgende arbeidsdag.

Rapportering av uønskede hendelser (RUH) registreres og behandles i HMS-forbedringssystemet (EQS), som finnes under HMS-portalen på intranett.

 

Oppfølging

Vernerunder
Vernerunder er en sentral aktivitet for å kontinuerlig avdekke feil og mangler i arbeidsmiljøet og for å sørge for at disse blir utbedret. Leder for driftsområde og prosjektleder i prosjekter er ansvarlig for at vernerunder blir gjennomført. Verneombud og HMS-fagansvarlig skal inviteres med på vernerunder.

Etablerte sjekklister skal benyttes for vernerunder, og uønskede hendelser skal følges opp og lukkes i Eidsivas HMS-forbedringssystem (EQS).

Samordning
Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på samme arbeidsplass og utgjør en arbeidsmiljørisiko for hverandre, skal hovedbedrift samordne arbeidet med HMS på arbeidsplassen. Samordningen omfatter blant annet ansvaret for å informere hverandre om aktiviteter som kan påvirke hverandre, gjennomføre felles vernerunder, sørge for at felles utstyr er klart til bruk, sørge for felles rutiner for rapportering av uønskede hendelser etc.

 

Beredskap

Alle alvorlige ulykker eller hendelser skal håndteres på en god og effektiv måte i Eidsiva. Det er derfor viktig å være forberedt på hvordan en slik hendelse skal håndteres.

Kjenn ditt ansvar, og vit hvor du finner nødvendig utstyr dersom det skulle være behov for det. Denne kjennskapen sikrer at omfanget av skader og tap reduseres mest mulig etter en alvorlig hendelse.

For å sikre din egen og andres personsikkerhet og ytre miljø - gjør deg godt kjent med: 

 • Riggplaner 
 • Beredskaps- og varslingsplaner 
 • Rømningsplaner 

Planene gir deg blant annet oversikt over: 

 • Hvordan alvorlige ulykker eller hendelser skal håndteres 
 • Hvem som skal varsles og hvordan varsling skal gjøres 
 • Hvor du finner førstehjelpsutstyr og brannvernutstyr 
 • Hvor du finner oljelenser og absorbenter 
 • Hvor du finner rømningsveier og samlingspunkt

 

Livreddende førstehjelp

Ved ulykker skal følgende gjøres:

 • Sikre skadested og gi nødvendig førstehjelp. 
 • Tilkall hjelp, ved personskader ring 113. 
 • Ta vare på skadede personer inntil hjelpen kommer. 
 • Varsle uønskede hendelser i henhold til varslingsplanen. 

Hvis du er det minste i tvil om den bevisstløse puster normalt, skal du varsle 113 og starte hjerte-lungeredning (HLR) umiddelbart. 
 

Ved behov for HLR: 

30 (kompresjoner) og to (innblåsinger), repeter til hjelpen kommer.

 

 

Viktige telefonnummer

Ved varsling av alvorlige ulykker internt i Eidsiva skal følgende telefonnummer benyttes: 

 • Driftssentral Eidsiva Bioenergi: 48 11 55 00
 • Elvia Driftssentral Nødtelefon Innlandet: 62 42 90 40
 • Elvia Driftssentral Nødtelefon Oslo/Viken: 22 53 00 10