God resultatutvikling for Eidsiva

(1. november 2019)

Eidsiva fikk et godt resultat i tredje kvartal, og ble gjennom transaksjonen med Hafslund E-CO eier av Norges største nettvirksomhet og medeier i Norges nest største kraftproduksjonsselskap.

Transaksjonen med Hafslund E-CO påvirker regnskapet til Eidsiva for tredje kvartal 2019 i betydelig grad. Eidsiva Energi AS fikk et ordinært resultat etter skatt for årets ni første måneder på 473 millioner kroner. I tillegg er 4,074 milliarder inntektsført som en regnskapsmessig gevinst etter transaksjonen med Hafslund E-CO. 

- Selv når vi korrigerer for regnskapsmessig gevinst, har vi et resultat etter tredje kvartal som vi kan være godt fornøyd med. I tillegg til gode økonomiske resultater har skifte av TV-løsning fra Get til Altibox gått etter planen, og responsen fra kundene er positiv, sier konsernsjef Øistein Andresen. 

Konsolideres regnskapstallene på samme måte som tidligere, blir driftsinntektene 3 377 millioner kroner og øker med 10 prosent i forhold til fjoråret. Spotprisen i NO1 er redusert med 2,2 øre fra 2018, mens produksjonsvolumet har økt med 287 GWh. Eidsiva har inngått kraftpris- og valutasikringer på leveranser av kraft som har medført at realisert kraftpris etter årets ni første måneder ble 35,9 øre/kWh mot 31,4 øre/kWh i 2018. 

Ved en konsolidering av regnskapstallene som tidligere, ville driftsresultatet ha blitt 918 millioner kroner, mot 574 millioner kroner per tredje kvartal 2018.

- Alle virksomheter har hatt positiv utvikling. I tillegg til fokus på daglig drift vil fokuset i tiden framover være på integrasjonsprosesser i nett- og morselskapet, sier Andresen.  

Etter netto finanskostnader på 211 millioner kroner, andel av resultat fra Moelven på 54 millioner kroner og skatt i Vannkraft, ville resultat etter skatt per tredje kvartal ha blitt 473 millioner kroner uten den regnskapsmessige transaksjonsgevinsten. 

Transaksjonsgevinsten skyldes blant annet at verdiutviklingen for Eidsiva Vannkraft har vært svært god etter at Eidsivas eiere i 2004 etablerte konsernet. Transaksjonen med Hafslund E-CO gir derfor en ekstraordinær regnskapsmessig gevinst slik at totalresultatet etter skatt i tredje kvartal ble 4,547 milliarder kroner. 

Balansen per 30.09 er 43,227 milliarder mot 19,053 milliarder for samme periode i 2018. Endringen skyldes at balansen til Hafslund Nett AS er konsolidert inn i Eidsiva-konsernet, i tillegg til at Eidsivas eierandelen i E-CO Energi på 42,8 prosent er inkludert i balansen som tilknyttet selskap. 

Egenkapitalandelen av totalkapitalen har styrket seg til 58,9 prosent i forhold til fjorårets andel på 31,4 prosent. 

 

Kontaktpersoner

Økonomi- og finansdirektør Leif Henning Asla, tlf. 959 81 373.
Direktør for Kommunikasjon og Samfunn, Nils Kristian Myhre, tlf. 917 46 246.