Leverandørkrav

 

Revidert: 04.06.2018

Eidsiva ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi stiller objektive krav til våre leverandører av varer og tjenester innenfor etisk forretningsførsel, HMS, ytre miljø og kvalitet. Det forventes at leverandørene inntar en positiv og proaktiv rolle innenfor disse områdene for i felleskap med Eidsiva å finne fram til gode løsninger.

Leverandører skal opprettholde høy etisk standard, god forretningsskikk og ikke handle i strid med gjeldende lover og regler, sentrale FN konvensjoner, ILO - konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal respekteres.

Der hvor konvensjoner, nasjonal lovgivning og nasjonale reguleringer omhandler samme tema, skal alltid den høyeste standarden være den gjeldende.

Det er nulltoleranse for korrupsjon i Eidsiva. Leverandører skal ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belønning for å oppnå, beholde eller styre forretningsvirksomhet. Slike goder kan eksempelvis være kontanter, varer, reiser eller tjenester av andre slag.

Leverandører skal forholde seg til Eidsivas etiske regler.

Ved bruk av underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, er leverandøren forpliktet til å videreføre disse krav.

HMS

I Eidsiva er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) høyt prioritert og målrettet. Våre leverandører skal vektlegge å ha en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og vi stiller krav om at bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes.

Åpenhet knyttet til rapportering av ulykker og farlige forhold er en av bærebjelkene i vårt HMS-arbeid, og vi stiller krav om at våre leverandører også etterlever dette.

Leverandører av tjenester skal bruke følgende verneutstyr: hjelm, vernesko og arbeidsklær med synbarhet etter norm EN 471 klasse 2 eller høyere. Firmanavn eller annet tegn på tilhørighet skal være synlig. I tillegg skal godkjent fallsikringsutstyr brukes ved klatring/arbeid hvor det er risiko for å falle til et lavere nivå og når høyden er over 2 meter. Ved opphold i våre kraftverk skal lommelykt/hjelmlykt være tilgjengelig. Alt verktøy og utstyr som benyttes ved oppdrag for Eidsiva skal være godkjent og sertifisert i henhold til gjeldende regler.

Ytre miljø

Eidsiva ønsker å bidra til best mulig bevaring av miljøet. Produkter som benyttes skal derfor ha lavt råvare- og energiforbruk, lav belastning på biologisk mangfold og et minimum av forurensning og avfallsmengder i hele produktets livssyklus. Våre leverandører må i sin virksomhet etterstrebe dette.

Kvalitet

Leverandører skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen og kunne dokumentere at definerte kvalitetskrav inngår som en naturlig del av virksomhetens aktiviteter.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte hos leverandører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med forskrift om allmenngjort tariffavtaler. På områder som ikke er omfattet av forskriften, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller i mangel av slik landsomfattende tariffavtale, det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.

Etterlevelse

Eidsivas krav til leverandørene skal gjelde for alle kontrakter Eidsiva er part i. Manglende etterlevelse skal danne grunnlag for misligholdssanksjoner.

Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i disse krav til leverandørene og/eller Eidsivas etiske regler, kan Eidsiva heve kontrakten. I vurderingen av om et brudd er vesentlig, vil fare for alvorlig skade på mennesker/tap av menneskeliv og alvorlig miljøskade stå sentralt, samt økonomiske tap og/eller tap av omdømme, eller risiko for slikt tap av omdømme stå sentralt.

Eidsivas krav til leverandører

Eidsiva's Supplier Requirements