Dam Kroken er oppgradert

Arbeidet med å oppgradere dam Kroken i Lillehammer kommune pågikk fra oktober 2017 til november 2018. Eidsiva Vannkraft har bygget om og forsterket dammen etter pålegg fra myndighetene. 

Kanalen og dammen er et vannkraftanlegg som må tilfredsstille myndighetenes krav. Økt nedbør og større flommer har gjort at regelverket for damsikkerhet er skjerpet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påla derfor Eidsiva Vannkraft å bygge om og forsterke dam Kroken i samsvar med gjeldende forskrifter.

Manøvreringsreglementet for vassdraget er ikke endret som følge av oppgraderingen. Det betyr at vannføringen i Mesnaelva, både fra Nord-Mesna til Kroken og fra Kroken til Mjøsa, manøvreres etter gjeldende reglement.

Bruk av området
I anleggsperioden har det vært begrenset tilgang til området, blant annet av sikkerhetsmessige hensyn. Området er fortsatt en anleggsplass inntil all opprydding er ferdig. Kroken er svært mye brukt til aktivitet og rekreasjon, og anleggsaktiviteten har påvirket muligheten for bruk av området. Eidsiva har forsøkt å begrense ulempene som dette arbeidet medfører, og området settes i stand etter oppgraderingen.

Lysløype
Vegen langs kanalen fra Birkebeinervegen er forsterket, og det er anlagt en ny parkeringsplass ved kanalen i samarbeid med grunneier. DEn kan benyttes når anleggsvirksomheten er ferdig. En del av lysløypa er lagt om og fått belysning.

Se filmsnutt fra anleggsområdet her. Foto: Per Ivar Harsjøen, Eidsiva.


Foto: Petter Løype.

Kraftigere dam
Damområdet har blitt mer åpent og synlig i terrenget på grunn av hogst og en kraftigere damkonstruksjon. Den nye dammen er en steinfyllingsdam med betongkjerne, og 70 centimeter høyere enn den gamle. Bruk av betong er valgt for å redusere høyden og størrelsen på dammen med ca. 1.70 meter. Damkrona blir tilrettelagt som turvei.
Prosjektleder Rune Haug, Eidsiva Vannkraft.