Nedre Otta kraftverk

På vegne av AS Eidefoss, E-CO Energi AS og Eidsiva Energi AS bygger Eidsiva Vannkraft AS Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Kraftverkets eiere er Eidefoss (50 prosent), E-CO Energi (27 prosent) og Eidsiva Energi AS (23 prosent).

Med de to vertskommunene, Vågå og Sel, er det inngått utbyggingsavtaler der hver av kommunene mottar fem millioner kroner som skal brukes til avbøtende tiltak. I tillegg vil hver av kommunene ha en evigvarende rett til tre prosent av kraftproduksjonen fra Nedre Otta kraftverk.

Hvorfor bygge ut?
A/S Eidefoss og Opplandskraft DA ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft og bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet. Nedre Otta kraftverk får tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som nettmessig er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge.
Utbygger mener tiltaket vil gi betydelige mengder fornybar kraft til moderate miljøkonsekvenser. Vannføringen som skal benyttes er allerede regulert ved fire eksisterende reguleringsmagasiner, og kraftverket vil benytte eksisterende inntaksdam i Eidefossen. Prosjektet medfører ikke ytterligere reguleringer.

Hva bygges?
Nedre Otta kraftverk skal benytte eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk, uten at dammen blir hevet eller endret. Fra inntaket føres vannet i tunnel til ny kraftstasjon i fjell sørøst for Tolstadskridu. Tilløpstunnel og kraftstasjon bygges på nordsiden av Ottaelva, mens avløpstunnelen krysser Ottaelva og kommer ut på sørsiden av elven, ca. 1,3 kilometer nedstrøms Åsårbrua. Tunnel fra inntak til utløp er ca. ni kilometer lang og har et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Tunnelmasser utgjør ca. 1,7 millioner kubikkmeter og plasseres i deponi like ved tunnelpåhuggene.

Fakta om kraftverket
Nedre Otta kraftverk skal utnytte et fall på 55,5 meter og får en årsproduksjon på 315 GWh. Kraftstasjonen blir 60 meter lang, 20 meter bred og 45 meter høy, og skal ha to like kaplanturbiner på 43 MW. Ved siden av bygges en traforhall med plass til to generatortransformatorer på 2 x 50 MVA og en nettransformator på 60 MVA.

Kontaktperson

Prosjektleder Pål Røssum
Eidsiva Vannkraft AS
E-post eller tlf. 911 31 473