Rosten kraftverk

Eidsiva Vannkraft AS har bygget Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland på vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss. Arbeidet startet i oktober 2014 og anlegget ble satt i drift våren 2018. Rosten kraftverk hadde en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

Rosten kraftverk er eid av Oppland Energi AS (72 prosent) og AS Eidefoss (28 prosent). Oppland Energi AS er eid av E-CO Vannkraft AS (61 prosent) og Eidsiva Vannkraft AS (39 prosent). Eidefoss har overtatt fallrettighetene til Sel Kommune.

Konsesjon
24. januar 2014 fikk Oppland Energi AS konsesjon for utbygging av Rosten kraftverk. 17. mars 2014 fikk Oppland Energi AS konsesjon for bygging av 132 kV kraftlinje fra Rosten kraftverk til Vågåmo.

Hvorfor bygge et nytt vannkraftverk?
Ny fornybar energi fra vannkraftproduksjon har en positiv klima- og miljøeffekt både nasjonalt og i Europeisk perspektiv. Storting og regjering har som et av sine overordnede mål å øke produksjonen av fornybar energi. Rosten kraftverk gir en årlig produksjon på ca. 192 GWh ny fornybar energi. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 9600 husstander.

Hva er bygget?

Dam/inntaksbasseng
Inntaksbassenget til Rosten kraftverk er en betongdam ca. 1,1 kilometer nedstrøms Storrusti bru. Den er ca. 95 meter lang over krona, og største høyde er ca. 20 meter. Dammen har to flomluker og en bunntappeluke, og en kjørebru på toppen. Tilløpstunellen til kraftstasjonen starter i intaksbassenget like oppstrøms dammen på østsiden avelva. 

Vannveger og kraftstasjon
Vannet blir ført i en 4,1 kilometer lang tunnel fra inntaket bak dammen på nordøstsiden av Lågen og ned til kraftstasjonen, som ligger i fjellet nord for Brenna. Kraftstasjonen i fjellet har adkomst gjennom en ca. 320 meter lang tunnel. Installert effekt i kraftverket er 80 MW (1 MW = 1000 kilowatt) med en vannføring på 85 kubikkmeter per sekund (m3/s) og tre francisturbinaggregat på henholdsvis 8,5, 20 og 51,5 MW. Avløpstunnelen fra kraftstasjonen til utløp i Lågen er ca. 400 meter lang. Utløpet i Lågen er ved Sandbakken camping. Kraftverket er knyttet til Vågåmo transformatorstasjon via en ny 132 kV ledning.

Hydrologi
Rosten kraftverk reduserer tidligere middelvannføringen til 20-40 prosent ned gjennom Rostengjelet. Med unntak av flomperiodene vil vannføringen være redusert til minstevannføringen, som er satt til 1,5 m3/s om vinteren og 3,0 m3/s om sommeren. 73 prosent av tilsiget brukes til strømproduksjon, 20 prosent går tapt som flomvann og syv prosent slippes som minstevannføring. 

Miljø
Konsekvensutredningene viser at utbyggingen av Rosten kraftverk hadde moderate miljøkonsekvenser. Vannkraftproduksjon er fri for utslipp av klimagasser. Den viktigste miljøeffekten av byggingen er at det fører til en reduksjon av utslipp av CO2 fra termisk kraftproduksjon andre steder. Med en årsproduksjon på 192 GWh vil kraften fra Rosten kraftverk redusere det globale CO2-utslippet med om lag 100 000 tonn per år. Miljøkonsekvensene er først og fremst knyttet til redusert vannføring mellom inntaksdam og utløp.