Tolga kraftverk

Eidsiva Vannkraft AS bygger Tolga kraftverk i kommunene Tolga og Os i Hedmark på vegne av Opplanlandskraft DA.

 

21. april 2017 fikk Opplandskraft DA konsesjon av Kongen i statsråd til utbygging av Tolga kraftverk. Våren 2018 besluttet eierne å bygge kraftverket, og Eidsiva Vannkraft er byggherre. Utbyggingen av Tolga kraftverk skal være ferdig høsten 2021 og vil koste 900 millioner kroner.  

Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til ca. 10 000 husstander. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 86 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Tunnelen fra inntaket til utløpet blir ca. 11 kilometer.

Kraftstasjonen bygges i fjell og blir ca. 20 meter høy, 43 meter lang og 12,5 meter bred. Det blir maskinhall og tekniske bygg, og kraftverket får tre francisturbiner.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS som entreprenør, Andritz Hydro AS som leverandør av elektromekanisk utstyr og Norconsult AS. Det positive samarbeidet med Tolga kommune har lagt et godt grunnlag for utbyggingen, som vil gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Eiere
Opplandskraft DA er eid av E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med en 25 prosent andel.

Prosjektleder
Prosjektleder er Tormod Kleppa, Eidsiva Vannkraft AS, tlf. 905 78 268.

Søknad om planendring
Opplandskraft har sendt planendringssøknad for å endre inntakskonstruksjonen fra en relativt stor lukedam til en enklere terskeldam. De omsøkte endringene innebærer reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring og lavere utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.

Detaljplan for miljø og landskap
For alle konsesjonsgitte vassdragstiltak skal det utarbeides en plan for miljø og landskap før arbeidene settes i gang. Planen skal være i tråd med konsesjonen, men vise mer i detalj hvordan anleggsarbeidene er tenkt utført. Den må være godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før oppstart. Enkelte av alternativene som presenteres i detaljplanen betinger godkjenning av en separat planendringssøknad før de kan komme til utførelse. Planendringssøknaden blir behandlet parallelt med detaljplan- for miljø og landskap.

Detaljplan for miljø og landskap, inkludert arealbruksplaner, inneholder viktige premisser for utbyggingen av Tolga kraftverk. Den er utarbeidet i henhold til NVEs veileder nr. 3 2013, og i tråd med vanlig praksis for slike anlegg. Planen kan bli revidert før byggestart, og siste NVE-godkjente versjon vil til enhver tid legges til grunn for anleggsarbeidene.

Plan for miljø og landskap 

Søknadsbrev godkjenning av plan for miljø og landskap

Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7


Planendringene går i hovedsak ut på å bygge et inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43. Inntaket søkes flyttet omlag 140 meter ovenfor konsesjonsgitt løsning. Nytt inntaksalternativ innebærer en oppdemming som er 1,43 meter lavere enn konsesjonsgitt løsning, og vil gi et inntaksbasseng som er rundt 1200 meter kortere.

Det planlegges fiskepassasje i selve overløpsterskelen i hovedelva istedenfor fiskebekk rundt dammen. I tillegg søkes det om å flytte tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven, sør for tippområdet i Kåsdalen - og endre vegtrasèen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen. Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia og ikke i fjellet, som er forutsatt i konsesjonen. De omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.

Opplandskraft søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive kraftverket i henhold til de nye omsøkte utbyggingsløsningene, og endret arealbehov fra konsesjonsgitt løsning. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse. Det innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. NVE vil behandle planendringssøknaden parallelt med detaljplan- for miljø og landskap.

Planendringssøknad 

Søknadsbrev planendringssøknad

Vedlegg 1.2-2.8

Vedlegg 4.1-4.2

Vedlegg 5.0

Vedlegg 6.1-7.0

Vedlegg 8.0