Kritisk infrastruktur gjennom pandemien

12. mars 2020 er en dato vi ikke kommer til å glemme med det første, og det er liten tvil om at Covid-19 har endret livene våre. Men hvordan er det egentlig å levere kritisk infrastruktur under en pandemi? Eidsiva leverer fjernvarme og fiber i en rekke byer, og Eidsivas nettselskap Elvia sørger for at 2 millioner mennesker er koblet på strøm. Hvordan sikre dette gjennom pandemien? Vi har tatt en prat med HMS-sjef i Eidsiva, Knut Henrik Nilsen.

Knut Henrik, det første smittetilfellet i Norge ble bekreftet 26. februar. Kan du beskrive hva som foregikk på Eidsiva sitt hovedkontor i den perioden?

Først og fremst ble beredskapsplanene funnet frem. Vi var i tillegg i tett dialog med bedriftshelsetjenesten allerede før pandemien kom til Norge. Kort tid etter det første norske smittetilfellet var vi ute med intern kommunikasjon til hele konsernet. På den tiden var det tiltak som gikk på hånd- og hostehygiene, og karanteneanbefalinger for reisende fra land med høyt smittetall.

De første ukene ble det gjennomført daglige møter med medisinskfaglig rådgiver hos konsernets bedriftshelsetjeneste, vi har gjennom hele perioden med Covid-19 hatt et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Deres kompetanse og veiledning, og ikke minst informasjon, har vært svært viktig for oss.  Utover det har vi fulgt de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og regjeringen.

Viruset spredde seg raskt. Hva skjedde videre?

Selv om vi så viruset komme nærmere Norge, var det ingen som klarte å forutse hva vi hadde i vente. Internt forberedte vi oss på store endringer. Informasjon og kommunikasjon er en viktig del av håndteringen av pandemisituasjonen.  Mye av grunnlaget for god kommunikasjon er lagt gjennom en krisekommunikasjonsplan og ved at informasjon internt og eksternt har vært koordinert gjennom en beredskapsgruppe på tvers av konsernet. Denne koordinerende beredskapsgruppen ble etablert 28. februar, og hadde i begynnelsen daglige møtepunkter hvor sentrale aktører har deltatt. Gruppen er et koordinerende ledd på tvers av alle selskaper for status i aktiviteter primært relatert til beredskapsledelse, kommunikasjon og HR. Målet var og er fortsatt å sørge for at alle skal ha en sikker og trygg arbeidshverdag under perioden med utbredelse av koronavirus i Norge.

Vi har et viktig samfunnsansvar som leverandør av samfunnskritiske tjenester, og iverksatte derfor beredskap og krisestab i begynnelsen av mars med mål om å ivareta dette ansvaret best mulig.

Så kom oppfordringen om å bli i egen kommune, og jobbe hjemmefra. Hvilke konsekvenser hadde dette for Eidsiva?

Eidsiva har ansvar for å opprettholde driften av samfunnskritisk infrastruktur. For at vi skal kunne gjøre jobben vår er vi avhengig av mobilitet på våre mannskaper. Elvias montører har derfor måtte kunne bevege seg fritt i vårt nettområde. Ikke kun ved akutte feilsituasjoner og strømbrudd, men også for å utføre normal drift og vedlikehold. Oppfordringen om å ikke reise utenfor egen kommune gjaldt ikke de med arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse i felt. Restriksjoner som avstand, hygiene og det å holde seg hjemme ved sykdom har vi vært svært tydelige om i oppfordringen til alle ansatte.

Det ble også gjort endringer i praktisk utførelse, spesielt for de som jobber ute i felt. De er vant til å jobbe tett på hverandre. Mange pendler og samkjører, dette ble det helt slutt på.

For oss, som så mange andre, har det vært naturlig at vi ikke ønsker å bidra til situasjoner med oppblomstring av smitte. Derfor ble alle med mulighet til å arbeide hjemmefra, oppfordret til å gjøre nettopp dette. Det har fungert fint, og vi har raskt blitt gode på digital samhandling og samarbeid.

Helt konkret, hvilke tiltak har blitt gjort for å sørge for stabil leveranse av tjenester de siste seks månedene?

Et viktig arbeid gjennom pandemien har vært å etablere overordnede retningslinjer og tiltak for hele konsernet. Selskapene – Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd – har foretatt løpende vurderinger av eget risikobilde og forholdt seg til egne beredskapsplaner.

I begynnelsen av mars etablerte vi strengere retningslinjer for ansatte i samfunnskritiske roller. Tiltakene er i stor grad knyttet til å redusere kontakt mellom mennesker for å forebygge smittespredning. For funksjoner som vurderes kritiske for å opprettholde driften i virksomhetsområdene – eksempelvis personell ved driftssentralene og vaktmannskaper – er det iverksatt spesielle tiltak.

 Eidsiva Bioenergi var blant annet raskt ute med å flytte alle administrative roller ut av Trehørningen for å sikre driftskritiske roller. Av smittevernhensyn innstilte Elvia all planlagt tilsynsaktivitet.

Vi har hele tiden forholdt oss til tiltak og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, og løpende utarbeidet og oppdatert interne retningslinjer. Jeg opplever at alle medarbeidere tar vårt samfunnsansvar på alvor, og derfor har det vært ekstra viktig å følge anbefalingene, nettopp for å unngå smitteoppblomstring i konsernet.

1155 mennesker jobber i Eidsiva-konsernet. Kan du si noe om smitteantallet?

Vi har et viktig samfunnsansvar som jeg tror veldig mange av mine kollegaer kjenner på, pandemi eller ikke. Med leveranse av strøm, fjernvarme og fiber, er mange mennesker avhengig av den jobben vi gjør. Jeg opplever en felles dugnadsånd i Eidsiva, med at vi tar ekstra hensyn til hverandre og samfunnet rundt oss, for nå å ikke bidra til økt smitte.  I løpet av perioden med korona har vi hatt fire smittetilfeller i konsernet.

Hva er det viktigste for Eidsiva fremover nå?

I lys av pandemien er det viktigste for oss nå å følge opp og ivareta våre medarbeidere i den uvanlige situasjonen vi er i, og i tillegg fortsette å ivareta samfunnsansvaret vårt. I begynnelsen av mai og september ble det gjennomført en spørreundersøkelse i konsernet for å kartlegge hvordan de ansatte opplever den nye arbeidshverdagen med pågående pandemi. Det store bildet fra undersøkelsen er positivt. Resultatene gir en god innsikt i opplevelsen av arbeidshverdagen til alle ansatte. Dette arbeidet bidrar til å kunne iverksette målrettede tiltak for å ivareta våre ansatte på en best mulig måte fremover, og for å bidra til en sikker og effektiv drift i en langvarig situasjon med smitteverntiltak på plass. Det er viktig å ivareta både ledere og medarbeidere i en utfordrende situasjon med sosial distansering.

Avslutningsvis – er det noe du ønsker å tilføye?

Hold avstand, vask hendene og hold deg hjemme hvis du er syk 😊