Selskapene i Eidsivakonsernet

 

Illustrasjon av Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største leverandør av fjernvarme, og leverte i 2019 totalt 425 GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. Dette gir et betydelig bidrag til det grønne skiftet gjennom økt produksjon av fornybar energi og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.

«Utbyggingen av fjernvarme i Innlandet er grønt skifte i praksis»
Ola Børke, Direktør for Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva Bioenergi ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg i Innlandet. 80 000 tonn restavfall ble levert til energiutnyttelse ved Trehørningen energisentral i Hamar i 2019. 112 000 tonn biobrensel fordelt på returtre, skogflis/bark, pellets og briketter ble benyttet på Eidsiva sine anlegg i 2019. Eidsiva har fjernvarmeanlegg på ti steder i Innlandet.

Hittil er det investert to milliarder kroner i utvikling og bygging av produksjon og infrastruktur. I 2020 skal Eidsiva Bioenergi investere 50 millioner kroner i styrket leveringssikkerhet i Hamar og 100 millioner kroner i ny fjernvarme-sentral i Kongsvinger.

Les mer om hva fjernvarme er og hvor vi tilbyr det

Illustrasjon av Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd

Da Eidsiva Bredbånd ble etablert i 2004 hadde bare èn av fire hjem i Innlandet bredbåndsdekning. I dag har 66,5 prosent av husstandene tilbud om fiberbredbånd.

«Vårt mål er at alle skal kunne koble seg på fibernettet»
Trond Skjellerud, Administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd.

Eidsiva Bredbånd bygger ut, selger og drifter høyhastighets fiberbredbånd til privat- og bedriftsmarkedet i Innlandet, samt resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere. Med over 60 000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva Bredbånd en av de største tilbyderne i markedet.

11 lokale energiselskap og Eidsiva Fiberinvest AS eier infrastrukturen som leies av Eidsiva Bredbånd. Som en del av Eidsivas satsing på samfunnsutvikling og kritisk infrastruktur, er Eidsivakonsernet engasjert i utbygging av fremtidens bredbåndsløsninger i Innlandet, gjennom eierskapet i Eidsiva Bredbånd.

Se hvilke produkter og tjenester Eidsiva Bredbånd tilbyr

Illustrasjon av Elvia

Elvia

I januar 2020 fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett – to nettselskaper med hver sin unike historie og med felles interesser og målsetninger om en bærekraftig elektrisk fremtid. Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo.

«Elvia blir i kraft av sin størrelse et mer effektivt nettselskap. Fusjonen vil gi økt kompetanse, sterke fagmiljøer og økt finansiell styrke som skal komme våre kunder til gode» 
Kristin Lian, Administrerende direktør i Elvia.

Elvia drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB).
Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

Les mer om Elvia her