Selskapene i Eidsivakonsernet

Eidsivakonsernet består av fem datterselskaper som jobber med drift av bredbåndsnett, drift av strømnett, produksjon av strøm og fornybar energi og salg av dette.

Illustrasjon av Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark.

Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeprodusent og produserer cirka 400 GWh per år.

Eidsiva valgte for 10 år siden å satse tungt på bioenergi og fjernvarme i Innlandet. Dette resulterte i en intens utbyggingsperiode. Først med utbygging av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som brenner cirka 75 000 tonn avfall hvert år og gir en energiproduksjon på cirka 200 GWh i form av fjernvarme til Hamar, damp til Norsk Protein og noe elproduksjon.

Deretter utbygging av fjernvarme på Lillehammer og Gjøvik, og andre tettsteder i Hedmark og Oppland. Eidsiva ha nå fjernvarmeanlegg på ti steder i de to fylkene. Denne storstilte og framtidsrettede utbyggingen er investeringer på nærmere to milliarder kroner.

Les mer om hva fjernvarme er og hvor vi tilbyr det

Illustrasjon av Eidsiva bredbånd

Eidsiva bredbånd

Eidsiva bredbånd leverer bredbåndstilgang via egen infrastruktur til kunder i privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus, samt resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere. Med over 50.000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva bredbånd en av de største tilbyderne i markedet.

Eidsiva bredbånd er eid av 9 regionale energiselskap hvor Eidsiva-konsernet eier 90,1 prosent av aksjene. Som en del av Eidsivas satsing på regional utvikling, er konsernet engasjert i utbygging av framtidens bredbåndsløsninger i Innlandet gjennom eierskapet i Eidsiva bredbånd. Aktører som Eidsiva bredbånd har kapasitet til å gjøre store utbygginger selv, men i ulønnsomme områder kreves statlig innsats. Utbyggingsinvesteringene til Eidsiva bredbånd er på nærmere 200 millioner kroner hvert år.

Se hvilke produkter og tjenester Eidsiva bredbånd tilbyr

Illustrasjon av Eidsiva Energi

Eidsiva Energi

Eidsiva Energi (Eidsiva Marked AS) er en lokal strømleverandør som leverer kraft til husholdninger og bedriftsmarkedet i Innlandet. Fire av fem kunder i Innlandet velger Eidsiva Energi som sin strømleverandør og kundene gir selskapet god score på kundeservice og konkurransedyktige strømpriser.  Med innføring av gjennomfakturering fra 1. september 2016, kan kunder i alle nettområder i Innlandet få nettleie og kraftleveransen på samme faktura fra Eidsiva Energi. Ved innføring av automatiske målere, tilbys kundene digitale løsninger for styring av strømforbruk og oversikt over forbruk i sanntid.  Selskapet er også engasjert i markedet for solceller slik at kunder kan produsere egen strøm.

Selskapet eies likt av Eidsiva Energi AS og Gudbrandsdal Energi Holding, og samarbeider med Gudbrandsdal Energi for å styrke sin posisjon i det nasjonale strømmarkedet. Eidsiva Energi er sammen med Gudbrandsdal Energi den tredje største kraftleverandøren i Norge.

Se hvilke produkter og tjenester Eidsiva Energi tilbyr

Illustrasjon av Eidsiva Nett

Eidsiva Nett

Eidsiva Nett er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer et strømnett (luftlinjer og kabler) med en utstrekning på over 22 000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 163 000 kunder i et området med en samlet befolkning på ca. 250 000.

Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett over 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling. I tillegg brukes cirka 470 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Nøytralitet
Eidsiva Nett drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

I tillegg er det fastsatt at nettselskap i større energikonsern som også har en kraftleverandør, skal ha egen hjemmeside på Internett på grunn av krav til nøytralitet. Derfor har Eidsiva Nett internettadressen www.eidsivanett.no.

Illustrasjon av Eidsiva Vannkraft

Eidsiva Vannkraft

Eidsiva Vannkraft er et av Eidsivas største virksomhetsområder og et heleid datterselskap.

Eidsiva Vannkraft skal gjennom kompetent og effektiv drift og vedlikehold av kraftverkene, utvikling av produksjonssystemet og god forvaltning av produksjonen, bidra til at eierne oppnår en best mulig avkastning av de store verdiene som vannkraftverkene representerer.

Eidsiva Vannkraft eier kraftproduksjon i 21 heleide og 25 deleide kraftverk i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. Til sammen har Eidsiva Vannkraft en årlig kraftproduksjon på ca. 3,4 TWh (milliarder kilowatttimer).

I tillegg til drift av heleide kraftverk, har Eidsiva Vannkraft også ansvaret for å drifte og vedlikeholde en rekke deleide kraftverk, og kraftverk til andre eiere. Kraftverkene er eid av Eidsiva Vannkraft AS, Opplandskraft DA, Oppland Energi AS, Vinstra Kraftselskap DA, Øvre Otta DA, Gudbrandsdal Energi AS og Østerdalen Kraftproduksjon AS.

Totalt har Eidsiva Vannkraft ansvaret for drift og vedlikehold av 48 kraftverk i Hedmark og Oppland med en samlet produksjon på ca. 7,5 TWh. Eidsiva Vannkraft er gjennom dette en av landets største kraftverksoperatører, og har over tid utviklet en vannkraftorganisasjon med høy kompetanse og god erfaring på utbygging og drift av vannkraftverk.