Tilbake til forsiden
Operatør som jobber med søppel som skal brennes og gjøres om til varme

Slik påvirker vi klima og miljø

Eidsivas tre virksomhetsområder påvirker klima og miljø på ulike måter.

Publisert: 02.05.2022

Konsernets nettvirksomhet Elvia sørger for at 2 millioner mennesker har strøm i stikkontakten. Elvias strømnett dekker totalt ca 50 000 km2 i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold. Total lengde på selskapets nett og kabler er ca. 66000 km. Elvias nett forsynte kundene med ca. 24 TWh i 2021. Selskapets virksomhet innebærer bruk av natur gjennom investeringer i og drift og vedlikehold av nettet.

Utbyggingen av fjernvarme i regi av Eidsiva Bioenergi er en miljøvennlig og bærekraftig løsning. Eidsiva Bioenergi forsyner samfunn i Innlandet med i overkant av 470 GWh energi fra ti lokasjoner. Her benyttes råstoff med lav
alternativ verdi til å generere varme. Denne varmen benyttes til produksjon av fjernvarme, industridamp og strøm. Eidsiva Bioenergi har to viktige samfunnsoppdrag.

o Det ene er å levere fjernvarme til kunden ved å forbrenne restprodukter av tre og restprodukter fra skogbruksindustrien.

o Det andre oppdraget er lovpålagt sluttbehandling (forbrenning) av restavfall fra husholdninger og næringer i Innlandet.

Eidsiva Bioenergis anlegg produserer fjernvarme basert på lokal biomasse, med unntak av Trehørningen energisentral i Hamar som er et avfallsforbrenningsanlegg. Anleggene er spredt over en bred geografi i Innlandet, og Bioenergi er opptatt av å finne gode miljøeffektive løsninger for hvert enkelt anlegg. I fjernvarmeproduksjonen benyttes for eksempel gammelt trevirke, hogstavfall fra skogen og biprodukter fra treindustrien. Anleggene kan også bruke olje som alternativt brensel grunnet krav til forsyningssikkerhet. Eidsiva Bioenergis fjernvarmeproduksjon benytter lokalt råstoff med lav alternativ verdi og er på denne måten med på å gjøre hele samfunnet mer ressurseffektivt og miljøvennlig. Eidsiva Bioenergi jobber målrettet for å minimere andelen av fossile energikilder i fjernvarmeproduksjonen.

Fokusområder og resultater for året 2021: Klar grønn tale. Total energiforbruk 1438 GWh, total energiforbruk per ansatt eksl. nettap: 52 MWh. Totale utslipp: 84 830 tCO2e. Nett: 21 540 tCO2e. Bredbånd: 85 tCO2e. Bioenergi: 62 930 tCO2e. Eidsiva Energi: 10 tCO2e

Energiforbruk per ansatt er kalkulert ekskludert nettap for å beregne energiintensitet som kan brukes til å måle fremgang av eget energiforbruk og for å sammenligne med andre organisasjoner.

Trehørningen energisentral sørger for forsvarlig håndtering av avfall som ikke kan eller bør gjenvinnes. Overskuddsvarme som oppstår under forbrenning av avfall gjenvinnes til fjernvarme, industridamp og elektrisitet. Energien fra denne prosessen ansees for å være karbonnøytral energi. Avfallsforbrenning er en nødvendig funksjon i dagens samfunn. Mange produkter vi tror er resirkulerbare har ikke tilstrekkelige egenskaper til å bli gjenvunnet. I tillegg til dette gjør utilstrekkelig avfallssortering at andelen restavfall øker og ender opp ved Eidsiva Bioenergis avfallsforbrenningsanlegg. Plast er et godt eksempel på dette og er hovedkilde til selskapets fossile utslipp fra Trehørningen energisentral.

Eidsiva Bredbånd sørger for høyhastighets internettilgang for 85 000 kunder hovedsakelig i Innlandet. Telefoni, TV og sikkerhet er også en del av selskapets tilbud. Eidsiva Bredbånd har gjennom mange år sørget for internettilgang til spredtbygde områder, og dette viste seg svært viktig da koronapandemien traff verden våren 2020 og hjemmekontor ble hovedløsning for alle som kunne jobbe på den måten. Selskapets virksomhet medfører bruk av natur i form av graving av grøfter for kabler i bakken og henging av kabler i stolper som bærer strømledninger med tilhørende transport. Det distribueres også routere (små plastbokser med elektronisk innhold som gir internettilgang) til alle selskapets kunder, hovedsakelig i Innlandet. Tilgang til raskt internett gjør det mulig å jobbe hjemmefra deler av tiden, og bidrar på denne måten til redusert reiseaktivitet. 

  • Direkte utslipp 
  • Utslippskilder scope 1 og scope 2 

Les mer om hvordan Eidsiva-konsernet påvirker klima og miljø i årets bærekraftrapport: Bærekraftrapport 2021 - klar grønn tale.