Tilbake til forsiden

Informasjon til naboer av Eidsiva Bioenergis varmesentral på Nordre Ål, Lillehammer

Informasjon i samsvar med offentlig regelverk etter Storulykkeforskriften

Kjemikalier ved Nordre Ål varmesentral som er omfattet av storulykkeforskriften

  • Eidsiva Bioenergi har lagret LPG (blanding av propan og butan) av en slik mengde at storulykkeforskriften er gjeldende. LPG-en er lagret i en nedgravd tank på gamle Norturas tomt sør for varmesentralen. Gassen lagres flytende i tanken. Gassen transporteres i rør til varmesentralen der den fordampes til gassfase. Gassen benyttes til fyring i to gasskjeler. Den benyttes som reserve og er derfor ikke i daglig bruk.
  • Tanken blir fylt fra tankbil ved behov. Ca. 5 fyllinger pr år.
  • En antent lekkasje fra gasstanken, fra rørledninger eller fra fordamper, er en mulig hendelse som kan oppstå. Det er gjort risikovurderinger og forebyggende tiltak, samt at anlegget vedlikeholdes og driftes på en måte som gjør at mulighetene for en slik storulykke er svært liten.
  • LPG er svært brennbart og kan ved riktig blanding med luft være eksplosiv og lettantennelig.

Sikkerhetstiltak

Anlegget er svært godt vedlikeholdt og blir regelmessig fulgt opp. Det er høy teknisk sikkerhet på anlegget. Tanken der den største mengden med energi er lagret ligger isolert og er nøye utformet for sikker fylling fra tankbil.

Eidsiva Bioenergis beredskapsorganisasjon er dimensjonert og trent for å håndtere mulige farer.

Hvis en hendelse skulle oppstå

Ved mistanke om lekkasje på anlegget varsle brannvesenet på 110, politi på 112 og lege på 113, samt Eidsivas vakttelefon på Lillehammer på tlf. 959 81 627. Evakuer anlegget og hold minst 100 meter avstand fra varmesentralen.

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor selskapets område, vil Eidsiva ta i bruk offentlige varslingssystem med SMS-varsling.

Avgjørelser for hva som skal gjøres ved større brann eller eksplosjon vil bli tatt av brannvesen og politi.

Melding til DSB

I henhold til Storulykkeforskriften §6 nr. 1, er det sendt melding til tilsynsmyndighetene. Denne blir jevnlig oppdatert. Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra DSB.

Karoline Sivertsen

Fagansvarlig ytre miljø

Sentralbord

Hverdager kl. 09.00 - 15.00

Vakttelefon

Døgnåpen vakttelefon for meldinger om feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral eller varmemåler