Tilbake til forsiden

Personvern

Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger i Eidsiva og hva det betyr for deg.

Sist endret 04.01.2024

Relevant innhold til digital inkludering

Informasjonskapsler (cookies)

Vi ønsker at du skal være trygg når du bruker dette nettstedet. Vi benytter informasjonskapsler for å sikre at du får en best mulig brukeropplevelse og for å hente inn statistikk slik at vi kan analysere hvordan nettstedet benyttes. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne tilpasse innholdet til deg, og for å kunne målrette annonser til deg, også på andre nettsteder.

Les mer om informasjonskapsler her

Personvern i Eidsiva konsernet

I Eidsiva tar vi personvern på alvor. Vi er opptatt av å ivareta retten til en privat sfære og kontroll med egne personopplysninger for våre ansatte, kunder i Eidsiva selskapene, leverandører og samarbeidspartnere i samsvar med gjeldende lovgivning. Det skal være enkelt for deg å få oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger enten du er besøkende på våre digitale flater, kunde, eller partner. 

Hva er personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Slike opplysninger har et beskyttelsesvern og den enkelte skal selv kunne kontrollere bruken av opplysningene i tråd med personopplysningsloven som nedfeller EUs personvernforordning (ofte forkortet til GDPR).

Hva kan du regne med i møte med Eidsiva

✓ Vi skal være tydelige på hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger

✓ Du skal være trygg for at personopplysninger behandles av oss på en lovlig, ansvarlig og åpen måte

✓ Du har rettigheter som det skal være enkelt å håndheve i møte med oss

✓ Vi skal være en god lagspiller og gi råd og veiledning ved behov

Behandlingsansvarlig

I forbindelse med sin virksomhet samler Eidsiva Energi inn og forvalter personopplysninger om arbeidssøkere og ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter for at vi kan opprettholde våre forpliktelser etter avtale eller lov.

Eidsiva Energi skal kun behandle personopplysninger dersom vi har et lovlig grunnlag for det. Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte i henhold til gjeldende personvernlovgivning. 

Personopplysninger vi ber om når du inngår en avtale med oss eller søker jobb hos oss, vil for eksempel være navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, ansettelsesforhold, CV/kompetanseoversikt.

Hva personopplysningene brukes til og hvorfor

Eidsiva Energi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler og/eller lovkrav, for å:

 • Administrere og følge opp ansatte og jobbsøkere hos oss
 • Administrere og følge opp avtaler med leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter
 • Administrere og følge opp anbudsprosesser

Eidsiva Energi er underlagt lovkrav knyttet til informasjonssikkerhet, og det er innenfor vår berettigede interesse å sørge for tilfredsstillende:

 • Besøks-/adgangskontroll til våre kontorlokaler
 • Administrasjon av og kontroll med sikkerheten i informasjonssystemer (IT)

Bruk av personopplysninger i tilknytning til jobbsøkere

Søker du jobb hos oss, innhenter vi personopplysninger som er nødvendige for å gi deg informasjon om og gjennomføre rekrutteringsprosessen. Ved å ha søkt til oss, gir du din tilslutning til dette. Se nærmere detaljer om sletterutiner knyttet til en søkeprosess i avsnittet Lagring og sletting av personopplysninger under.

Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.Eidsiva.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på «Min side», og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsidene mer brukervennlig. Eidsiva Energi bruker ikke cookies for å samle personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

Lagring og sletting av personopplysninger

Eidsiva Energi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har tiltak for å sikre kravene til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Det vil si at opplysningene ikke skal bli endret uriktig, ikke bli gjort tilgjengelig for uvedkommende, men også være tilgjengelige for de med tjenstlig behov. 

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Eidsiva Energi har et saklig behov og grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Eidsiva Energi ikke lenger har et saklig behov og grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 • Personopplysninger du oppgir i forbindelse med jobbsøknad hos oss blir slettet innen 12 måneder etter søknadsfristens utløp, dersom du ikke blir ansatt hos oss.
 • Personopplysninger som oppgis i forbindelse med tilbudsprosesser blir slettet 5 år etter avsluttet prosess, med unntak av valgte leverandør, grunnet forretningsmessig verdi.
 • Personopplysninger du oppgir i forbindelse med besøksadgang til våre lokaler blir slettet etter 30 dager.

Utlevering av personopplysninger

Eidsiva Energi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
 • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Dette er likevel ikke til hinder for at Eidsiva Energi gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Eidsiva Energi forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi gjennom en databehandleravtale at disse tredjepartene overholder Eidsiva Energis rutiner for behandling og sletting av personopplysninger, og sletting av disse etter endt oppdrag. 

Dine rettigheter

Eidsiva Energi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som Eidsiva Energi har registrert om deg. Du har som hovedregel også rett til å be om at opplysninger om deg endres eller slettes, dersom du mener opplysningene er mangelfulle eller feil. Personopplysningsloven gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensing av en behandling av personopplysninger om deg, til å gjøre innsigelse mot en behandling og til å få utlevert eller overført personopplysninger om deg, i et strukturert, alminnelig og lesbart format.

Selv om innsyn i og rett til egne personopplysninger er den klare hovedregel, kan Eidsiva i visse tilfeller ha rett til å gjøre unntak fra disse rettighetene.

Dine henvendelser i så henseende skal besvares senest innen 30 dager. Dine henvendelser bes rettet til kontaktinformasjon oppgitt nedenfor.

Dersom du mener at vi har behandlet dine personopplysninger uriktig eller ikke ivaretatt dine rettigheter oppfordrer vi deg til først å ta kontakt med vårt personvernombud på personvern@eidsiva.no. Du har også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

 • Behandlingen av personopplysninger endres, eller
 • Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Eidsiva Energi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

Denne erklæringen ble sist endret 4.januar 2024

Henvendelser

Dersom du vil ha mer informasjon om Eidsiva Energis behandling av personopplysninger vennligst kontakt personvern@eidsiva.no

Personvernerklæring innenfor virksomhetsområder