Tilbake til forsiden

Fjernvarme Personvern

Eidsiva Bioenergi tar personvern på alvor og vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte..

Sist endret 04.01.2024

Behandlingsansvarlig

Eidsiva Bioenergi er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av selskapet. Den behandlingsansvarlige bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. 

Behandling av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger 
I forbindelse med sin virksomhet behandler Eidsiva Bioenergi personopplysninger om ansatte, arbeidssøkere, grunneiere, kunder og kontaktpersoner hos kunder/potensielle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre tredjeparter. 

Eidsiva Bioenergi behandler de personopplysningene du oppgir når du inngår kontrakt med oss, eller melder din interesse som kunde, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg. Dette gjelder for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, energibehov og type og størrelse på bygninger/bolig samt navn og mobilnummer på driftspersonell/vaktmestere tilknyttet deres bygninger. 

Du kan når som helst oppdatere dine opplysninger eller velge å ikke motta mer informasjon fra Eidsiva Bioenergi på «min side». I tillegg samler Eidsiva Bioenergi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om forbruk og betalingsinformasjon.  

Hva personopplysningene brukes til
Eidsiva Bioenergi behandler personopplysninger for følgende formål: 

 • For å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til avtaler, herunder energileveranser, etablere infrastruktur og grunneieravtaler 
 • Personaladministrasjon 
 • Administrasjon og oppfølging av kundeforholdet, leverandører, konsulenter mv 
 • Administrasjon og kontroll med sikkerheten i informasjonssystemer (IT) 
 • Tilgangskontroll til kontorlokaler 
 • For å kunne analysere forbruks- og belastningstrender og forbedre våre tjenester. 

Særlig om bruk av informasjonskapsler 
På noen deler av www.eidsiva.no/fjernvarme benyttes informasjonskapsler, også kalt cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Informasjonskapsler brukes for å gjøre sidene mer brukervennlig. Eidsiva Bioenergi bruker ikke informasjonskapsler for å samle personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere informasjonskapsler. Ved å blokkere alle informasjonskapsler kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.    

Sammenstilling av personopplysninger
Eidsiva Bioenergi forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk og belastningsprognosering. Eidsiva Bioenergi kan også bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse henvendelser til våre kunder.  

Bruk av personopplysninger i tilknytning til kundekontakt 
Eidsiva Bioenergi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om ditt kundeforhold.  

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Eidsiva Bioenergi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. 

Eidsiva Bioenergi benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.   

Lagring og sletting av personopplysninger

Eidsiva Bioenergi AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Det vil si at opplysningene ikke skal bli endret uriktig, ikke bli gjort tilgjengelig for uvedkommende, men også være tilgjengelige for de med tjenstlig behov. 

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Eidsiva Bioenergi har et saklig behov for dette, og ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Eidsiva Bioenergi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. 

Utbygging av fjernvarme krever langsiktig planlegging. For å ivareta potensielle kunders interesse for selskapets tjenester vil opplysninger oppbevares i inntil fem år.  

For å oppfylle selskapets forpliktelser knyttet til energileveranser, grunneieravtaler mv. vil opplysninger bli oppbevart så lenge selskapets forpliktelser er aktuelle.  

Utlevering av personopplysninger

Eidsiva Bioenergi AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: 

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
 • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
 • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.  

Dette er likevel ikke til hinder for at Eidsiva Bioenergi tilgjengeliggjør personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Eidsiva Bioenergi forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester, eksempelvis målerinnsamling og fakturering.  

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Eidsiva Bioenergis krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning gjennom egne databehandleravtaler.  

Dine rettigheter

Eidsiva Bioenergi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. 

Du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som Eidsiva Bioenergi har registrert om deg. Du har som hovedregel også rett til å be om at opplysninger om deg endres eller slettes, dersom du mener opplysningene er mangelfulle eller feil. Personopplysningsloven gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensing av en behandling av personopplysninger om deg, til å gjøre innsigelse mot en behandling og til å få utlevert eller overført personopplysninger om deg, i et strukturert, alminnelig og lesbart format. 

Selv om innsyn i og rett til egne personopplysninger er den klare hovedregel, kan Eidsiva Bioenergi i visse tilfeller ha rett til å gjøre unntak fra disse rettighetene.   

Dine henvendelser om innsyn, retting, eller sletting skal besvares senest innen 30 dager. Dine henvendelser bes rettet til kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. 

Dersom du mener at Eidsiva Bioenergi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven oppfordrer vi deg først til å ta kontakt med oss på e-post angitt under. Du  har også rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: 

 • Behandlingen av personopplysninger endres, eller
 • Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. 

Eidsiva Bioenergi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.  

Henvendelser

Dersom du vil ha mer informasjon om Eidsiva Energis behandling av personopplysninger vennligst kontakt personvern@eidsiva.no