Tilbake til forsiden
En operatør som klatrer i en strøm stolpe

Fleksibilitet som alternativ til nettinvestering

I dag mangler nettselskaper, nasjonalt og internasjonalt, støttesystem for å vurdere den beste anvendelsen av fleksibilitet i kraftsystemet. I et nystartet prosjekt – FlexOps - skal Elvia og andre nettselskaper, teknologileverandører og forskere utvikle en programvare for å løse denne utfordringen.

Publisert: 25.01.2022

Ved ta i bruk fleksibilitet i drift av nettet, kan man utsette eller unngå dyre investeringer i nettet, og holde nettleien nede. Det vil også kunne løse dagens behov for økt kapasitet i nettet langt raskere enn med å vente på nye utbygginger.

Kraftsystemet er i stor endring, blant annet på grunn av elektrifisering med flere elbiler, tilknytning av nye typer forbruk som datasenter, batterifabrikker og lignende, samt mer produksjon helt ned til kundenivå. Prosjektet skal bidra til å ta i bruk fleksibilitet fra forbruk, produksjon og energilager som batteri, for å kunne utnytte eksisterende strømnett mest mulig effektivt.

Hvis man skal få tatt i bruk fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer, trenger nettselskapene bedre støttesystem for å kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet i kraftsystemet er tilgjengelig og bør benyttes.

Viktig læring for Elvia

-For Elvia vil FlexOps-prosjektet bidra med viktig læring om hvordan vi kan utnytte fleksibilitet i energisystemet på en praktisk måte i den daglige driften. Fleksibilitet vi ha en sentral rolle i energisystemet i årene fremover, og for Elvia er det viktig å være i fronten på utviklingen, sier Elvias prosjektansvarlig Jens Tore Holene.

Prosjektet er tildelt fra Pilot-E som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge som skal sørge for raskere utvikling av ny, miljøvennlig energiteknologi. Prosjektet FlexOps har en total ramme på 32,5 millioner kroner, hvorav 11,8 millioner finansieres fra Forskningsrådet.

Prosjektpartnerne er Kongsberg Digital, nettselskapene Elvia, Tensio og Mørenett, teknologileverandøren Pixii, The Norwegian SmartGrid Centre og SINTEF Energi.

Prosjektet startet opp denne uken, og skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2023.

Programvare bygges på digital tvilling

-I prosjektet skal SINTEF Energi utarbeide beslutningskriterier for hvordan ulike typer fleksibilitet kan brukes for å løse alternative nettutfordringer, og vurdere disse opp mot ulike virkemidler for aktivering av fleksibilitet i drift av distribusjonsnettet. Det vil gi oss kunnskap om hva fleksibilitet kan brukes til, og hvilken avtale som trengs for både den som tilbyr fleksibilitet og den som kjøper fleksibilitet, sier Hanne Sæle i SINTEF Energi.

Sluttproduktet skal bli en programvare for nettselskap som skal gjøre disse i stand til å ta i bruk fleksibilitet i drift av distribusjonsnettet. Programvaren skal basere seg på Kongsberg Digital sin digitale tvilling Kognitwin Grid og skal ha funksjonalitet for visualisering av tilgjengelighet og behov for fleksibilitet. Programvaren skal demonstreres i ulike case hos nettselskap.

—Med overgangen til elektriske energisystemer og transportmidler har presset på strømnettet økt betraktelig, og behovet for å øke kapasiteten i nettet er stort. For å akselerere elektrifiseringen og det grønne skiftet, er det viktig å utnytte eksisterende nett mest mulig effektivt. Og her er digitalisering en nøkkel. Vi er veldig glade for at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har gitt oss støtte til å utvikle dette sammen med gode prosjektpartnere, sier Lasse Jamt, leder av Renewables and Utilities i Kongsberg Digital.

Samarbeid med FME CINELDI

Basert på tidligere og pågående forskning på fleksibilitet, bl.a. gjennom FME CINELDI, som har spesifisert kriterier for modellering av enkeltressurser og evaluert hvordan ulike fleksible ressurser kan bidra inn i ulike tjenester for kraftsystemet (flaskehalshåndtering, frekvensregulering/balansering, spenningsregulering, …), skal FlexOps-prosjektet også evaluere hvordan ulike typer fleksibilitet kan inngå i ulike typer insentiver/avtaler for aktivering av fleksibilitet.

Samarbeid med FME CINELDI er spesielt knyttet til kunnskap om fleksibilitet, forretningsmodeller for aktivering av fleksibilitet til nytte for kraftsystemet og kunnskap/modeller om hvordan fleksibilitet kan tas i bruk i planlegging og drift av distribusjonsnettet.