God resultatutvikling i nettvirksomheten | Eidsiva )
God resultatutvikling i nettvirksomheten

God resultatutvikling i nettselskapet Elvia, gir et betydelig bedre Eidsiva-resultat etter 3. kvartal enn etter første halvår. I tillegg leverer virksomhetsområdene bredbånd og bioenergi gode resultater.

Eidsivas nettselskap Elvia leverte et driftsresultat etter 3. kvartal på 481 millioner kroner. Det er 169 millioner bedre enn samme periode i fjor, og en forbedring på mer enn 1 milliard kroner sammenlignet med resultatet etter første halvår.
- Vi godskrives en andel av Statnetts flaskehalsinntekter og Statnett har satt ned sine tariffer. I tillegg har vi hatt stabil og god drift i nettselskapet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Den gode utviklingen kommer til tross for at Elvia hadde en økning i kostnader til nett-tap i årets første tre kvartaler med 1 023 millioner sammenlignet med samme periode i 2021.
- Selv om vi har fått kompensert noe, er akkumulert mindreinntekt fortsatt betydelig. Vi velger likevel å ikke sette opp prisene på nettleien til kundene nå, sier Andresen.  

Han understreker at den underliggende driften i Eidsiva er god.
- Korrigert for mindreinntekten i nettvirksomheten og urealiserte verdiendringer på kraftprissikringene i deleide Hafslund Eco Vannkraft, leverer vi et solid underliggende driftsresultat på 3 313 millioner kroner, sier Andresen.

Svært høye kraftpriser og økende fremtidspriser på kraft preger fortsatt kraftmarkedet, noe som regnskapsteknisk også i tredje kvartal påvirker Eidsivas konsernresultat negativt. Den øvrige virksomheten til Eidsiva leverer svært gode resultater.
- Vi gleder oss over resultatene i Eidsiva Bioenergi som følge av gode priser og stabil drift, og i Eidsiva Bredbånd, hvor kundeveksten fortsetter og resultatene er bedre enn tredje kvartal i fjor, sier konsernsjefen.

Eidsivas samlede driftsinntekter etter årets tre første kvartaler i 2022 er på 5 886 millioner kroner, noe som er på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet for samme periode er 345 millioner kroner, noe som er 371 millioner kroner lavere enn etter de første tre kvartalene i 2021.

Eidsiva har i årets tre første kvartaler av 2022 investert for nærmere 2 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 1 522 millioner investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 339 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet. I bioenergi er det investert 50 millioner kroner.

For ytterligere informasjon:

Petter Myrvold, Direktør Økonomi og Finans - 482 69 660

Nils Kristian Myhre, Direktør Kommunikasjon og Samfunn - 917 46 246