Tilbake til forsiden
Bilde av Oplandske Bioenergis fjernvarmeanlegg på Obio Rudshøgda

Kjøper flere fjernvarmeanlegg og satser på biokull i Innlandet

Som en del av en større transaksjon der Eidsiva Bioenergi og Solør Bioenergi kjøper hver sin del av Oplandske Bioenergis fjernvarmeanlegg, går Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen sammen om å kjøpe Oplandske Bioenergi sitt biokullanlegg på Rudshøgda.

Publisert: 16.01.2023

Dagens biokullanlegg på Rudshøgda produserer ca. 400 tonn biokull per år av meget god kvalitet. Nå er målsettingen en betydelig økning i produksjon og salg av biokull basert på skogressurser i Innlandet. Målet er industrialisering og vekst som vil gi store ringvirkninger i regionen.

Anlegget på Rudshøgda er Norges første kommersielle fabrikk for biokull, og startet sin produksjon høsten 2021. Både Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog har vært deleiere i biokullvirksomheten fra start gjennom sitt eierskap i Oplandske Bioenergi. Nå kjøper selskapene ut biokull-virksomheten i fellesskap med en klar intensjon om å satse og investere i økt produksjon og industrialisering av produktet.

- Med anlegget på Rudshøgda har vi et forsprang på andre aktører, og dette må vi utnytte. Det er mange som nå ser potensialet i biokull og ønsker å satse, og da må vi tørre å bruke frontposisjonen vår til å sette Innlandet skikkelig på kartet sier Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi.

- Vi får dessuten med oss pionérer på området i form av ansatte som har jobbet med biokull helt fra starten, og som har unik kompetanse på området, fortsetter Storvik.

- Det at to store aktører innen bioøkonomi i vår region går sammen om denne satsningen tror vi er en styrke, og vil gi den tyngden og investeringsviljen som trengs for at dette skal bli en suksess, samstemmer administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Kjøper fem fjernvarmeanlegg

Som en del av transaksjonen kjøper Eidsiva Energi fem av anleggene til Oplandske Bioenergi, mens Solør Bioenergi kjøper de resterende anleggene. Anleggene Eidsiva kjøper er lokalisert på Eidsvoll, Løten og Rudshøgda.

- Vekst innen fjernvarme i Innlandet er et viktig bidrag til det grønne skiftet og elektrifisering i praksis. Anleggene vi kjøper passer inn i den allerede eksisterende porteføljen vår. Eksisterende og nye kunder skal få tett oppfølging og vi skal ta godt vare på og videreutvikle verdiene som er bygd opp av Oplandske Bioenergi over mange år, sier Storvik.

- Kjøpet er helt i tråd med vår strategi. Vi ønsker å skape lokal aktivitet og bidra til flere næringsetableringer og sysselsetting der vi er, samtidig som vi skal være en del av en fremtidig løsning. Tidligere i år kuttet vi prisen på fjernvarme for å levere et konkurransedyktig produkt i et strømmarked med høye priser, vi har etablert gode pakker for konvertering fra oppvarming med strøm til oppvarming med fjernvarme, og vi jobber hele tiden med å utvikle porteføljen vår. Dette vil vi nå kunne tilby gamle og nye kunder i Løten, Rudshøgda og Eidsvoll.

Oplandske Bioenergi er godt fornøyd med oppkjøpene

-Denne løsningen betyr at aksjonærene får betalt for at de i 2007 satset friskt på bioenergi. Løsningen betyr også at leveransene av termisk energi som er bygget opp vil bli driftet videre og videreutviklet av to av de store bioenergiaktørene i Norge, sier Einar Stuve, daglig leder i Oplandske Bioenergi.

- På toppen av dette har vi nå et solid fundament for å kunne gjøre en industriell satsing på pyrolyse. Dette er en av de få teknologiene som er tilgjengelig per i dag for å redusere mengden CO2 i atmosfæren, sier Stuve.

Skogressurser gir verdi

Glommen Mjøsen Skog er opptatt av bærekraftig bruk av skogressursene og å bringe løsninger for det grønne skiftet fra skog og tre.

-Vi ser potensiale i biokull, og ser fram til å være med på å bidra videre i denne satsningen sammen med at annet stort og viktig selskap i Innlandet. Forhåpentlig kan biokull gi et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog har vært med på hele den store utviklingen av Oplandske Bioenergi.

-Vi har bidratt til å skape verdier i Oplandske Bioenergi siden oppstarten, og har nå som eier lyttet til selskapets ønske om videreutvikling. Vi mener at vi med dette har funnet en veldig god løsning for selskapets videre utvikling, kundene, de ansatte og aksjonærene, sier Nordtun.

Biokull som en klimaløsning

Pyrolyse er en industriell prosess der biomasse som er sidestrømmer fra skogbruk og jordbruk, omdannes til biokull. Ved å fremstille biokull, binder man store mengder CO2 som dermed fjernes fra atmosfæren inn i en svært motstandsdyktig struktur som kan holde på karbonet i mange hundre år.

Biokullet har dessuten spesielle egenskaper som gjør den nyttig i alt fra jordforbedring, bedre dyrehelse, prosessindustri til renseteknologi. Spillvarmen fra pyrolyseprosessen brukes til klimavennlig fjernvarme.

Om Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi driver ti hel- og deleide bioenergianlegg i Innlandet og i Akershus. Selskapet har kontroll på hele verdikjeden fra kjøp av råstoff til leveranse til kunden. Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverte 474 GWh i 2021 gjennom leveranser av varme, damp og elektrisitet.

Fjernvarme er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde, og ved å installere fjernvarme utnytter vi fornybar energi som ellers ville gått tapt.

Om Glommen Mjøsen Skog

Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag, eid av over 7 100 skogeiere. Selskapet har 130 ansatte og omsetter for om lag 2 milliarder kroner årlig.

Glommen Mjøsen Skog står for over en tredjedel av all tømmeromsetning i Norge, og er norgesledende på skogbruksplaner.

Glommen Mjøsen Skog jobber for at skogeiere skal ta valg for skogen sin som bygger verdier, trygger grunneierretten og sørger for tilgjengelig fornybart materiale til norsk industri og samfunn. Selskapet er største eier i Moelven Industrier ASA.

Om Oplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi ble stiftet i 2006 av gårdbrukere og skogeiere i Gjøvik og Stange. De fikk raskt med seg Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi på eiersiden, og selskapet har igjennom denne eierkonstellasjonen hatt en stabil utvikling fram til i dag.

Selskapet har primært jobbet med fjernvarme basert på biovirke fra regionen, men i 2021 åpnet de Norges første kommersielle fabrikk for biokull på Rudshøgda i Innlandet.

Oplandske Bioenergi består i dag av 23 nærvarme og fjernvarmeanlegg og leverer energi til både industri, næringsliv, offentlige bygg og privatkunder.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: