Tilbake til forsiden
Boligområde sett ovenfra

Konsernsjefen har ordet

I Eidsivas Bærekraftrapport 2021.

Publisert: 27.04.2022

Eidsiva spiller en stadig viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Elvia forsterker og utvider strømnettet. Bredbånd kobler nye kunder til fibernettet og Bioenergi knytter flere kunder til fjernvarmenettet. Vi løftet fram bærekraft som en sentral del av konsernets strategi i 2020 og har i 2021 iverksatt mange tiltak for å nå målene innenfor bærekraftplanens fire fokusområder.

Å integrere mål og tiltak rettet mot klima og miljø, mennesker og samfunn i konsernets drift er ikke nytt i Eidsiva-sammenheng. Den økte oppmerksomheten dette arbeidet nå har fått oppleves både utfordrende og stimulerende. Utfordrende fordi behovet for kompetanseutvikling i organisasjonen allerede er stort, samtidig som relevante fagområder er i rask utvikling. Stimulerende fordi det med økt kunnskap følger interesse for å lære mer, og en opplevelse av at vi kan gjøre en enda større forskjell for å påskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Vårt bærekraftarbeid er basert på FNs definisjon av bærekraft, det vil si en utvikling som ivaretar mennesker og samfunn, klima og miljø og det økonomiske perspektivet på en og samme tid.

Av det arbeidet som er lagt ned i 2021 for å nå konsernets bærekraftmål vil jeg trekke fram kompetanseutvikling blant våre medarbeidere med økt bevissthet om hva bærekraft handler om og hvorfor det er viktig som resultat. Vi har tatt i bruk et nytt spillbasert opplæringsverktøy med skreddersydd innhold rettet mot bærekraft i Eidsiva.

Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av materialbruk i konsernets verdikjeder med sikte på å redusere bruk av klima- og miljøbelastende materialer og materialer det er eller vil bli knapphet på. Dette arbeidet gir oss viktig kunnskap for å være en ansvarlig leverandørutfordrer og pådriver for samarbeid.

Media har hjulpet oss med økt bevissthet gjennom dekning av FNs generalsekretær sin «kode rød for menneskeskapt global oppvarming», klimatoppmøtet i Glasgow og formidling av naturkatastrofer som kan tilskrives menneskeskapt klimapåvirkning.

Eidsivas viktigste ressurser for å bidra til omstillingen til et bærekraftig samfunn er uten tvil våre medarbeidere. Derfor er medarbeidere som endringsagenter ett av våre fire fokusområder. Vi kan være stolte over den jobben vi gjør, men også ydmyke over den rollen vi forventes å spille i det grønne skiftet framover.​​​​​​​

- Øistein Andresen
  Konsernsjef 

Detaljert oversiktsbilde over nøkkeltall 2021