Tilbake til forsiden
Bilder av sterke kvinnelige karakterer

Kvinnedagen 2022

Kvinner utgjør omkring halvparten av verdens befolkning. Likevel er det ingen land i verden som kan si at de har oppnådd full likestilling. Den 8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen over hele verden. Dagen brukes til å markere kvinners rettigheter og kampsaker. Vi har tatt en prat med noen kvinner i Eidsiva-konsernet om likestilling, kvinnedagen og mangfold.

Publisert: 08.03.2022

 

Ida Ulimoen Myhre - Direktør Nett og Utbygging i Eidsiva Bredbånd

Ida Ulimoen Myhre

- I Eidsiva har vi en åpenhetskultur og raushet som jeg opplever medfører at alle har like muligheter uavhengig av kjønn, livssituasjon, etnisitet og kultur. Samtidig er det viktig at vi har et kontinuerlig fokus på å tiltrekke oss og utvikle ansatte med ulik bakgrunn, for å øke mangfoldet i selskapene og konsernet.

 

Hvorfor er kvinnedagen viktig for deg?

 

- For meg symboliserer kvinnedagen at alle skal ha like rettigheter, muligheter og vilkår.  Vi har kommet langt i Norge, men samtidig hører vi at kvinner i Norge fortsatt er underrepresentert i lederstillinger, har lavere lønn og i større grad jobber deltidsstillinger. Et annet perspektiv er andelen kvinner på krisesenter, partnerdrap og vold. Disse tallene er også et symbol på hvorfor det fortsatt er viktig at vi har en dag hvor disse temaene settes i fokus.

Rosa sitat kule

Marit Storvik - Direktør Eidsiva Bioenergi

Marit Storvik

 - Likestilling er viktig for meg, og noe jeg har vært engasjert i hele livet. Det henger nok tett sammen med at jeg har vokst opp i et hjem, og ei bygd hvor det ikke ble praktisert likestilling. Det å bli forskjellsbehandlet, ikke kunne velge fritt, ikke bli respektert på lik linje med andre på grunn av kjønn – det har jeg kjent på kroppen. Det har nok hatt en sterk innvirkning på livet mitt og de valgene jeg har tatt senere.

Hvorfor er det viktig å jobbe med likestilling og mangfold på arbeidsplassen i 2022?

- Når vi ser på arbeidsstokken i Eidsiva, ser vi en skjev fordeling når det gjelder kjønnsbalanse, og også mangfold generelt. Med åpenhet og bevissthet i organisasjonen, anerkjenner vi at vi har noe å jobbe med, og da blir det også lettere å jobbe med løsninger.

Når det gjelder likestilling mellom kjønnene, så er det bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til positiv utvikling på alle plan. Altså er Eidsiva-konsernet (og samfunnet for øvrig) tjent med en bedre kjønnsbalanse. For å få en reell likestilling må vi alle ta ansvar, både på jobb og hjemmebane. Som en stor arbeidsgiver, må vi i Eidsiva være vårt ansvar bevisst; hvordan rekrutterer vi? Hvordan løfter vi frem de kvinnelige talentene i organisasjonen? Kvinner må i større grad oppmuntres til å ta på seg mer krevende roller. Det er også slik at mange kvinner takker nei til lederroller. Hvordan gjør vi – som arbeidsgiver – det overkommelig å ta dette steget? Vi må lage nye rollemodeller, både hjemme og på jobb.

Grønn sitat kule

Anne Mette Askvig - Direktør Organisasjonsutvikling og Konserntjenester

Anne Mette Askvig

- Kvinnedagen er viktig, og for meg er det en påminnelse av hva tidligere generasjoner har stått i og tatt kampen på. De er grunnen til at vi nå kan ta veldig mange ting for gitt, selv om vi ikke på alle områder er helt i mål. Jeg har to små jenter hjemme, og for dem er det helt utenkelig at de ikke skulle ha de samme mulighetene som guttevennene sine på skolen og i barnehagen. Slik er det dessverre ikke i alle deler av verden, og det snakker vi en del om hjemme.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut, og hvordan opplever du mangfold og likestilling på arbeidsplassen?

- Jeg jobber bredt med mange fagområder, og har en veldig variert arbeidshverdag. Mye av tiden min går med til å snakke med folk og å drive prosesser.

I Eidsiva-konsernet har vi stort fokus på mangfold og på likestilling. Vi har blant annet begynt å måle på gjennomførte tiltak for å øke mangfoldsandelen i konsernet. Vi har høye ambisjoner om å være en livsfasearbeidsgiver, og tro på at å tilrettelegge for ulike kjønn i ulik alder, vil gjøre oss mer attraktive som arbeidsgiver. Her er det rom for alle, og det er svært viktig for oss!

Blå sitat kule

Hilde Moi Berggrav - Kunderådgiver Elvia

Hilde Moi Berggrav

- Jeg har aldri tenkt at jeg er kvinne i Elvia. Jeg er rådgiver i Elvia. Det synes jeg i utgangspunktet er en fin holdning og viser at vi på mange områder har kommet langt. Det er fokus på oss som individer, uavhengig av kjønn. Det er god likestilling i praksis. På kundesenteret er også fordelingen mellom kvinner og menn noe jevnere enn i selskapet for øvrig.

Hva er viktig for deg i forbindelse med kvinnedagen?

Det er viktig at vi støtter og heier på hverandre! Derfor ønsker jeg å løfte frem min kollega Anette på kundesenteret. Hun inspirerer meg stadig, og fortjener en ekstra hyllest i forbindelse med kvinnedagen. Hun er en ordentlig god ambassadør for Elvia, og en sterk ressurs for kollegene sine på kundesenteret. Hun gir seg aldri og heier på andre – det tror jeg blir viktig i kampen for likestilling også fremover.

Grønn Elvia kule

Marthe Utklev Gaupen - HR-rådgiver Eidsiva Energi 

Marthe Utklev Gaupen

- Når det kommer til likestillings- og mangfoldsarbeidet, tror jeg det er viktig at vi som selskap stiller oss spørsmålet om hvorfor vi ønsker å jobbe med mangfold. Er det fordi vi skal henge med i utviklingen av verden vi lever i? Skal vi speile Norge som samfunn? Eller skal vi fremme utvikling og innovasjon? Svaret er ja på alle spørsmålene, og det å jobbe i grensesnittet mellom dette tror jeg både blir spennende og utfordrende.

Det å jobbe mer strukturert og systematisk med likestilling og mangfold, handler for meg ikke om særbehandling eller kvotering, eller at kravene våre skal senkes. Jeg mener vi skal fortsette å ansette på grunnlag av faglig kompetanse og personlig egnethet. Det viktige arbeidet her vil ligge i å tiltrekke oss en bredere søkermasse som vil gi enda flere aktuelle kandidater. For eksempel tydeliggjøre mulighetene vi har i konsernet, og gjennomføre interne tiltak for å sikre utviklingsmuligheter og tilrettelegging for alle livsfaser. I tillegg til en bevissthet rundt rekrutteringsprosessene våre og hvordan bias påvirker hvordan vi vurderer kandidater. Et helt konkret tiltak er at vi nå har implementert nyttige testverktøy for å tilrettelegge for mer objektiv rekruttering.

Hvorfor er kvinnedagen viktig for deg?

Kvinnedagen er viktig fordi den setter ekstra fokus på, og gjør at vi reflekterer over kvinners situasjon i dag, både i vårt samfunn, men også resten av verden. Det handler om like muligheter og respekt, uavhengig av kjønn, alder, legning og hudfarge. Jeg synes det er viktig at kvinnedagen markeres, selv om jeg ikke er den som går i tog den 8. mars. Når det er sagt så synes jeg det også er viktig at vi fokuserer på kvinners rettigheter gjennom bevisste tiltak hele året for en mer likestilt fremtid.

Skulle jeg trukket frem en kampsak, så ville jeg sagt kvinnehelse. Det er fordi det forskes for lite på kvinnehelse og kvinnesykdommer, og dette får mindre forskningsmidler og oppmerksomhet enn menns helse.

Blå sitat kule 2

Tekst bilde