—Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft i flere tiår vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn, og sikret vanlige folk lave strømpriser. Regjeringen ønsker at dette også i fremtiden skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Derfor har vi nå oppnevnt energikommisjonen, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Kommisjonen består av 15 medlemmer og skal ledes av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard. Kommisjonen levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember 2022.

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

Vurderingene skal blant annet skje på grunnlag av et oppdatert faktagrunnlag om kraftsituasjonen 2021-22, evaluering av strømstøtteordningen og strømnettutvalgets rapport.

— Jeg ser fram til å lede dette spennende og viktige arbeidet. Vi skal analysere problemstillinger som er svært viktige for Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppdraget sammen en kommisjon som består av medlemmer med stor kunnskap på dette området, sier kommisjonens leder Lars Sørgard.

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

 1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
 2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
 3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
 4. perspektiver for forsyningssikkerheten
 5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Energieffektivisering skal være en viktig del av kommisjonens mandat. Kommisjonen skal vurdere utviklingen i forsyningssikkerheten for kraft, og skal legge Verneplan for vassdrag til grunn for arbeidet.

Kommisjonen oppnevnes med følgende medlemmer:

 • Lars Sørgard (leder)
 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark

Lenke: Energikommisjonens mandat

Gjennomgang av kraftsituasjonen

I dag varsles det også at regjeringen nå starter et arbeid med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon, og en vurdering av risikoen for at liknende situasjoner kan oppstå igjen. I arbeidet skal vi trekke på eksterne ekspertutredninger.

— Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser. Vi skal også evaluere strømstønadsordningen som ble innført i år, sier Mjøs Persen.