Tilbake til forsiden

Energi på nye måter

For å fase ut fossil energi og videreutvikle samfunnet trenger Norge mer fornybar energi. Eidsiva, som et ledende energi- og teknologikonsern, ser at elektrifiseringen av samfunnet er en kritisk del av den pågående energiomstillingen. Eidsiva Vekst jobber aktivt med utvikling av nye forretningsmuligheter innen energi, der bærekraftig utnyttelse av ressursene står i fokus.

Sauer på et beite vedsiden av solcellepanel

Solkraft

En av løsningene ví utforsker er solkraftverk. Her jobber Eidsiva sammen med Energeia og Hydro Rein for å utvikle solkraftverk i kombinasjon med landbruk, for en effektiv utnyttelse av areal som kombinerer beitemark for dyr med energiproduksjon.   

 • Ved å nydyrke og etablere beite for sau sammen med energiproduksjon blir arealet utnyttet så effektivt som mulig.  
 • Å satse på fornybare energiressurser som solkraft minsker vi sannsynligheten for å få et kraftunderskudd om noen få år. 
 • Gjennom tett dialog med kommuner, grunneiere og interessenter sikrer vi at prosjektene våre en skånsomme og nyttige for samfunnet. 

Vindkraft

For å løse de utfordringene samfunnet vårt står overfor har Eidsiva gått sammen med Hafslund og satser på vindkraft på land. Slik kan vi sikre nok energi til samfunnet i fremtiden.  

 • Gjennom tilstedeværelsen på Østlandet har selskapene opparbeidet mye kunnskap og lærdom som det er behov for inn i arbeidet med vindkraft  
 • Vindkraft i Aremark vil styrke forsyningssikkerhet på Østlandet generelt og i Østfold spesielt. 
 • Dagens kraftproduksjon består i stor del av elvekraft som produserer mest kraft når forbruket er lavest. Med vindkraft produseres mest energi i vinterhalvåret, når forbruket er på sitt høyeste. 
 • Planlagt utbygging av vindkraft har som hensikt å sørge for en mest mulig skånsom utbygging, samtidig som det identifiseres tiltak som kan bedre forholdene for biologisk mangfold. 
 • Nye vindkraftverk vil bidra til flere arbeidsplasser og verdiskaping i regionen. 

Sammen om vindkraft på land

Eidsiva og Hafslund går sammen om å utvikle vindkraft på land. I samarbeid med vertskommuner, grunneiere og lokalsamfunn skal vi sikre at lokale hensyn og regionale ringvirkninger blir ivaretatt på en god måte. 

Les mer om Eidsiva Hafslund Vind

Batteri

Eidsiva Vekst har utviklet storskala batterier til bruk i strømnettet for å avlaste nettet i perioder med høyt forbruk, for å bedre utnytte energien vi har tilgjengelig. Så langt har prosjektet gitt gode resultater.  

 • Ved å implementere batterilagringssystemer og andre avanserte teknologier, kan vi optimalisere energisystemet, øke energisparingen og tilby mer fleksible løsninger for energiforbrukere. 
 • Batteriene forbedrer driftsstabiliteten i strømnettet og muliggjør bedre utnyttelse av fornybare energikilder som sol og vind. 
 • Nye teknologier som storskala batterier skaper større fleksibilitet i energisystemet og mer balanse, som er nødvendig når fremtidens energimiks inneholder flere former for produksjon av energi. 

En bærekraftig løsning på kapasitetsutfordringene i strømnettet

Hos Peakshaper kan du leie storskala batterier som skreddersys til dine behov. Peakshaper lar deg øke ditt eksisterende effektuttak for å utvide din forretning eller gjøre plass til nytt strømforbruk.

Energiminister Terje Aasland og leder for Peak Shaper Kine Ryberg Strupstad

Samarbeid for økt tillit og kunnskap

Eidsiva er med å bygge bevissthet og dele kunnskap om viktigheten av energieffektivisering, da det i fremtiden vil være behov for mye mer kraft, særlig fornybar energi. Her vil vi ha en viktig rolle i å sørge for at elektrifiseringsprosjekter gir positive fordeler for miljøet og samfunnet. Derfor skal vi i Eidsiva være en partner for norske kommuner, grunneiere, interessenter og en ressurs for industrien og en tydelig stemme lokalt. Sammen står vi på for å løse de utfordringene som finnes.