Tilbake til forsiden

Eierstyring og selskapsledelse

Her finner du klausuler og informasjon om policyer.

Klausuler

Alle låneavtaler inneholder enkelte begrensninger om overdragelse av virksomheter, endring av virksomhetens art (fusjon, fisjon, reorganisering) dersom slike disposisjoner enkeltvis eller samlet vesentlig svekker Eidsivas evne til å oppfylle låneavtalene.

Alle låneavtaler har i tillegg krav om likebehandling («pari passu») med samtlige av Eidsivas øvrige usikrede forpliktelser. Det er begrensninger på sikkerhetsstillelse (negativ pantsettelsesklausul) i alle låneavtaler med følgende formulering:

Utsteder skal ikke, og skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper vil, garantere, i noen skadesløsholdelse for eller stille noen sikkerhet over sine eller datterselskapenes eiendeler som sikkerhet for finansielle forpliktelser som overstiger NOK 300,000,000, bortsett fra:

(i) i forhold til transaksjoner som involverer salg eller kjøp av verdipapirer, vanlig sikkerhet for slikt salg eller kjøp;

(ii) vanlig sikkerhet (salgspant) i forhold til kjøp av varer eller tjenester med utsatt betaling; og

(iii) sikkerhet over eiendelene til ethvert selskap som erverves av eller fusjoneres med et selskap i Utsteders konsern, forutsatt at slik sikkerhet ikke ble etablert i forbindelse med ervervet eller fusjonen og at de sikrede forpliktelsene ikke økes.

b) Utsteder skal sørge for at ingen av Utsteders datterselskaper pådrar seg finansielle forpliktelser (bortsett fra konserninterne finansielle forpliktelser, garantier og skadesløsholdelser relater til finansielle forpliktelser tilhørende andre selskaper i Utsteders konsern) som, når disse blir lagt sammen med enhver finansielle forpliktelse pådratt av Utsteder eller noen av Utsteders datterselskaper og som er sikret i samsvar med det som er tillatt under a) ovenfor, overstiger NOK 300 000 000 samlet.

Banklånavtalene har i tillegg som hovedregel krav til 2/3 offentlig eierskap i tillegg til krav til verdijustert egenkapital på minst 35%.

Kontaktpersoner

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll